Kurumsal Performans Yönergesi'nde değişiklik yapıldı
03 Aralık 2007 11:28 -

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA
KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 23/ 03/ 2007 tarih ve 2542 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi”nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Başkanlık: Bakanlık Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığını,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
ç) Koordinatörlük: İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerini,
d)Yönetmelik: 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”i,
e) Dönem: birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin her birini,
e) 1. dönem: Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını,
f) 2. dönem: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını,
g) 3. dönem: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını,
ğ)Tabip: Kurum ve kuruluşlarda görevli uzman ve pratisyen tabipler ile diş tabiplerini,
h) Kurumsal performans katsayısı: Bu Yönergede gösterilen usul ve esaslara göre hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde göre kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan katsayıyı,
ı) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,
i) Kuruluş: Aile hekimliğine geçilen illerdeki birinci basamak sağlık kuruluşları hariç olmak üzere, İl sağlık müdürlüğü bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
j) Değerlendirici: Yönerge çerçevesinde kurumlarda altyapı ve süreç değerlendirme formunu doldurmak/ değerlendirmek ve yönerge çerçevesinde yürütülecek diğer iş ve işlemler için Başkanlıkça görevlendirilen personeli,
ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“b) İlde hasta ve hasta yakınları memnuniyeti anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere “anket değerlendirme komisyonu” oluşturmak,”

“c) İldeki kurumların kurum alt yapı ve süreç değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlamak; Yönerge’ye ekli Ek-5 ve Ek-8’de yer alan ölçütlerin kurumlar için takibi ve değerlendirilmesi,”

“h)Başkanlıkça görevlendirilen Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve bu çalışmalara katılmak.”


MADDE 3- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birim, her kurumda baştabip veya baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısının sorumluluğunda, hastane müdürü veya yardımcısı, başhemşire ile performans ve kalite temsilcisi olmak üzere en az dört kişiden oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlarda, bu Yönergeye ekli (2) sayılı listede yer alan Altyapı ve Süreç Değerlendirme Ölçütleri çerçevesinde kurumu bu kriterler ve ölçütlere uygun hale getirmek, yapılması gereken iş ve işlemleri tespit etmek, süreçleri iyileştirmek, bunları kurum amirine raporlamak ve bu Yönerge’ye ekli (4) sayılı anket uygulama ilkeleri çerçevesinde ekli (3) sayılı standart anket setini uygulamak ve ayrıca ekli (5) sayılı kurum verimlilik katsayısını ve ekli (8) sayılı kurum hedef katsayısını tespit etmek üzere kurum performans ve kalite birimi kurulur.
Birim, performans ve kalite çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır. Performans ve kalite birimi kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda performans ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere takım, ekip, komite, kalite çemberi gibi çalışma grupları oluşturulabilir.”

“i) Kurumlarda, EK-2’deki kriterler ve ölçütler çerçevesinde çalışmalar yapmak,”

“j) Bu Yönergeye EK-4’deki Anket Uygulama İlkeleri çerçevesinde EK-3’de yer alan standart anket setini uygulamak ve EK-5’deki kurum verimlilik katsayısını belirlemek, EK-8’deki kurum hedef katsayısını belirlemek,”

MADDE 5- Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) İl performans ve kalite koordinatörlüğü her dönem ilde bulunan tüm kurumlar (Entegre ilçe hastaneleri hariç) için EK-2’de yer alan Kurum Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Formunu doldurur. Formun değerlendirilmesi sonucu ildeki her kurumun puanı tespit edilir.”

“(3)Altyapı ve süreç değerlendirme katsayısının tespitine esas formun doldurulması/değerlendirilmesinin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır.”

“(4)Aynı dönem içinde Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı esas alınır. Bu şekilde belirlenen katsayı Değerlendiriciler ve Koordinatör tarafından tutanakla belirlenir. Bu katsayı, koordinatörlükçe resmi bir yazı ile en geç bir sonraki dönemin ilk haftası kurumlara tebliğ edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönergenin 12 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarındaki “Müşavirlikçe” ifadesi “Başkanlıkça” olarak; aynı maddenin altıncı fıkrasındaki “Müşavirlik” ifadesi de “Başkanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönergenin 16 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Kurumlardan sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayanlar için ilgili dönem ve bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönergenin ekinde yer alan EK-5, EK-6 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


Yürürlük
MADDE 9- Bu Yönerge, 01/09/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)