Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Mart 2015 12:20 -

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (g), (ğ), (h), (m) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“g) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişileri,

 

ğ) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

 

h) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşunu,”

 

“m) Hizmet bölgesi, hizmet grubu ve hizmet puanı: 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarını,”

 

“p) Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimlerince aile sağlığı merkezlerinde sunulan nöbet hizmetleri hekime kayıtlı kişilere bakılmaksızın ifa edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onayı ile belirlenir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “altı” ibaresi “beş” ve “altıdan” ibaresi “beşten” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.”

 

“c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği” ibaresi “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “dilek ve öneri kutuları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hijyeni sağlamaya yönelik el antiseptiği” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (hh) bendinde yer alan “stapler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki (jj) bendi eklenmiştir.

“jj) Aspiratör.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydı ile bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak, aile hekimlerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve valiliğin teklifi ile Kurumun onayına sunulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Kurum dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren” ibaresi “Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

İntibak ve geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan illerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile uygulanmaz.

(2) 2/11/2011 tarihinden 1/2/2015 tarihine kadar il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış ve bu görevlerden ayrılmış olan tabip ve uzman tabipler aile hekimliğine başvurmaları halinde 1/2/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirmeye dahil edilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte doğum ve askerlik nedeniyle sözleşmesini feshetmiş olan aile hekimleri için, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki fiilen altı ay aile hekimliği yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2013

28712

 

 

 

Eki için tıklayınız.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) muhammed bahaddin durak (doktor)
13.03.2015 20:08:00
Gokhan bey siz olayin felsefik yonuyle ilgilenmeye devam edin, kendinizi acile basvuru cok fazla diye kandirin, biz de bunun farkindayiz, burda aile hekimlerinin yaptigi sey bakanliga savaş olmuyor, acilde calisan meslektasiniza savaş açmişsiniz farkinda degilsiniz, iyi niyetliysen nobetini tutarsin sonra bunun yanliş oldugunu dile getirirsin, oturdugun yerden yazarak olmaz,bu tepkinizin ceremesini acilde calisan meslektasin cekiyor, ama dogru senin işine bu geliyor, gercekten gelmeyin biz asistanken nibetin kralini tuttuk yine tutariz, sizden istegimiz sadece susmaniz, biz bunu yaptik sunu yaotik demeyin
People
0
2) Mücahit Altuntaş (iç hastalıkları uzmanı)
13.03.2015 11:52:50
Gökhan G. (Aile Hekimi) basit bir soru sormuş !

Türkiyenin acile başvuru sıklığı Dünyanın hiçbir ülkesinde yok !

Bu Türkiyede kötü yönetilen SAĞLIK POLİLTİKALANIN sonucudur.

Türkiyede aynı akıl ve bilim dışı politikalar sayesinde hem personel yetmezliğinden dem vuran bakanlık hem son on yılda iş yükünü üç kat %300 artırmış.

Maliyet sekiz dokuz kat %800-900 artmış , ilaç kullanımı %100 , malpraktis davaları %2200( 22kat ! ) , sağlıkta şiddet artmıştır.

Bunlar hep kötü ve yanlış sağlık politikaları nedeniyle.

Ahlak ve etik önce neden bu acile müracaat , iş yükü bu kadar arttı der.Önce bunu sorar ! HAdi buna bir cevap buldun ahlak ve etik eğer iş yükünü iki üç kat kat artırdıysan ücretleri ve emeklilik sosyal haklarını ne yaptın diye sorar.

BEn olmaması gereken ama olan ! nasıl oluyorda iş yükü bu kadar artıyor , acllere müracaat bu kadar aetıyor , artırılıyor sorununu , akıldışılığını , bilimden etikten , yöntem ve usulden uzak sorunu gündeminize getiryorum.

Türkiye sağlıkta da niteliksiz , ucuz , usulsuz ve bilimsel olmayan yöntemleri dayatan anlayışı görmek zorunda !

Yapılanlar bilimle , yöntemle , usulle ilişkisiz ve siyasal keyfiiyetle sürmektedir.

Dernekler , üniversiteler , sendikalar , bizler aval aval bakıyoruz.

Sağlık "nitelikli zamanda , nitelikli ortamda , nitelikli iş "anlayışını YOKSAYARAK çalışmaz , çalışamaz.Önce bunu edinememiz , öğrenmemiz gerekiyor.Edinemedik ! Edinmeliyiz.

Dr.Mücahit Altuntaş
İç hastalıkları
People
0
3) Gökhan G. (Aile Hekimi)
13.03.2015 10:23:10
burda yorum yazan bakanlık doktorları. sizin de devriniz bitecek. mesleğin adını kimin karaladığına hukuk karar verecek. o hukuk herkese lazım olacak. o kadar okumuş adamsın. acile başvurular neden bu kadar fazla desene.
People
0
4) muhammed bahaddin durak (doktor)
12.03.2015 20:33:53
Aile hekimi arkadaslar dunyanin kendi etraflarinda dondugunu saniyor, biz bunu yapiyoruz biz sunu yapiyoruz diyorsunuz, bizim acil servis tecrubemiz yok diyorsunuz, uzerimize cok geliniyor diyorsunuz, peki hic dusundunuz mu doktor sayisi yetersiz ve uzun sure de bu acik kapanmayacak, acile gelen hastalara da mecbur bakilacagina gore ve buna da acildeki doktorlar ve hastanedeki uzmanlar bakacagini bilip de size ayda SADECE 8 saat gelip ayaktan basvuran basit hastalara bakmaniz istenmesine ragmen gelmemeniz art niyettir, bizim gorevimiz degil diyorsunuz, inanin bir uzmanin hic gorevi degildir, bizim gorevimiz degildir diyorsaniz o zaman biz soyle emek veriyoruz boyle emek veriyoruz demeyin, gercekten yazik
Meslegin adini karaliyorsunuz
People
0
5) Mehmet Ali (ne fark eder?)
12.03.2015 15:24:30
KASA KAZANDI.
People
0
6) volkan (dr)
12.03.2015 13:51:15
sayın Aslıhan Yüce (uzm dr) hanımefendi siz uzmanlara yapılan haksızlıkların benzeri aile hekimlerine de yapılmaya başlandı.Yaşasın artık hepiniz sistem tarafından eziliyorsunuz......Ne sosyal haklar ne emekliliğe yansıyacak bir maaş iyileştirmesi yok AMA olsun artık aile hekimlerine nöbet var!!!!!!
People
0
7) dr (dr)
12.03.2015 11:58:45
Torpilli doktorcuklara yer açılmış. Torpille yönetici olan doktorlar koltuğundan edilirse ön sıradan aile hekimliğine yerleşebilsin diye düzenleme yapılmış.
Ayrıca sadece haftada 30 saat nöbet tutma sınırı getirilmiş. Ayda sadece 150 saat nöbet tutacakmışız , şimdi içim rahatladı.

Doğum yapanlar için verilen ayrıcalık olduğu gibi duruyor. Hayata gelme sebebi annesini iyi bir yerde iş sahibi yapmak olan bebekler içinde bir düzenleme yapsalardı bari. Çocuk doğur , hizmet puanı 40.000 puan olan 50 yaşındaki doktorun önüne geç aile hek. yerleştirmelerinde. Mesleğinde 25 yılını doldurmuş doktorlar köylere gitsin, bu hanım doktorlar sırf doğurabildikleri için köyde çalışırken şehrin merkezine gelsin yerleşsin. Daha 3000 puanı bile olmayan bayan doktorlar bir çocuk doğurup şehrin merkezine yerleşsin.
People
0
8) cem (dr)
12.03.2015 11:04:49
haftalık 40 saat çalışma süresi var .Birde üstüne 30 saat nöbet , 32 saat olsa tam denk gelecekmiş 4 mesai . Hafta 7 gün biz 9 günlük çalışacağız yani .tamam 1-2 ay olacak denilse zorlar kendimizi dayanırız da yıllarca nasıl dayanılır.
Arkadaşım bişey çıkaracaksın bari işin mantığı olsun atlar gibi koşarken çatlayacaz sonunda
People
0
9) dr. selim davsal (köle)
12.03.2015 10:35:12
hekimlerin çalışma şartları hiç bir iktidar döneminde bu kadar ağırlaşmamıştı- -ki bu iktidara benim de oy vermişliğim, oy toplamışlığım var kırılası ellerimle- bütün insani haklarımız elimizden alınmıştır. hafta sonu dinlenmek, yıllık izin kullanmak imkansız hale gelmiştir. şartlarımızı bu hale getirenler bunu "Allah, Allah" diyerek yapıyorlar, bu da en acısı. dünya ve ahirete taalluk eden haklarımı, bu partiye oy veren kimseler de dahil olmak üzere, haklarımızı gaspedenlere helal etmiyorum. yaşadığım sürece de yapılanları unutmayacak ve aleyhlerinde olacağım.
People
0
10) hacı ahmet gökçen (aile hekimi)
11.03.2015 17:48:44
aslıhan hanım bugün bie yarın size anlayamadınız mı hala sosyal haklarımızda hiçbir iyileşme yok bir uzman çavuş emeklisi uzm.dr emeklisinden daha fazla alıyor siz ise tutturmuşunuz aile hekimleri nöbet tutmuyor?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)