Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
16 Mayıs 2017 07:20 -

Sağlık Bakanlığından:

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda kendilerince yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde bir yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak hekimler aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

c) Diğer hekimler.”

“(7) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, altıncı fıkra çerçevesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. Bu şekilde ilan edilecek pozisyonlara yerleşen hekimler, aile hekimliği biriminin bulunduğu yerdeki toplum sağlığı merkezine atanarak başlayış yapmalarına müteakiben en geç ertesi günün mesai bitimine kadar aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak aile hekimliği biriminde göreve başlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3500 kişiye” ibaresi “2000 kişiye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“kk) Spirometre veya Peakflowmeter”

“(7) Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile hekimleri, bu Yönetmelikteki asgari fiziki şartları haiz, öncelikle Bakanlık, Kurum veya bağlı kuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan veya müdürlükçe bu amaçla kiralanan binalarda hizmet verirler.”

“(4) Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydı ile bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak, aile hekimlerinin görüşü alınarak müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile Kurumun onayına sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “5 yıl” ibaresi “7 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aile hekimliği birimleri, 24 üncü maddede ve Ek-1’de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte getirilen yükümlülükleri 1/9/2017 tarihine kadar sağlamak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/7/2013

28712

2-

11/3/2015

29292

 

 

Ekleri için tıklayınız

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ah (ah)
30.01.2018 22:01:23
e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden kayıtlı olduğun aile hekimini değiştirilebiliyor. Ancak vatandaşın değişiklik talebi yeni aile hekimince onaylandığı zaman geçerlilik kazanmalı. Face de arkadaşlık kabul eder gibi:) Şimdi bir ASMde 4050 ve 3700 nüfuslu iki birim olduğunu farz edelim. vatandaş kaydını 4050'lik birime kaydırıyorsa aile hekimine bu durumu sormak gerekir, sen de istiyor musun diye.
People
1
2) asm (doktor)
22.05.2017 15:36:58
bana ne faydası oldu bunun?yeni birime aile hekimi olarak yerleştiğim güne pişmanım.aylardır tsm de aldığım maaşı yakalayamadım.diğer hekim arkadaşlar hastaları bana geçmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar.nüfusa göre para verdiğiniz için ben onlarla aynı ortak gidere sahipken daha az maaş alıyorum.nüfusunu yüksek tutabilen zaten kronik hastalık takibinden gelecek performansla uğraşmayacağına göre..kime ne faydası oldu şimdi bu düzenlemenin
People
4
3) Refik Nehir (Aile hekimi)
17.05.2017 03:07:35
Kişilerin, aile hekiminin bilgisi yada oluru olmadan ve TSM' nin onayı alınmadan elektronik ortamda hekim değişikliği yapabilmeleri hem saglik hizmeti bekleyen kisiler icin hemde sağlik hizmeti verecek hekimler ve ase ler icin çok büyük sıkıntılar olusturacaktir. Hekimler; anlık nüfus artışı, anlik nüfus azalması yada aşırı nüfus yükü nedeniyle performans magduriyeti ve ideal saglik hizmeti verme sorunlari yasayacaktir. Hizmet bekleyen şahıslar da, denetimsiz ve kontrolsüz bir keyfiyet ile sağlık hizmetini alıp alamayacağını sorgulamadan ve bilmeden , kendi karar verdikleri tek taraflı sözleşme gibi hekim değiştirecekler.Bu adli olarakta her iki tarf için ne kadar baglayıcı ?Bence bu maddenin iptali düşünülmelidir. Hem sağlık hizmetini verecek olanın hem de sağlık hizmetini alacak olanın ıslak imzalı belgesi TSM kurumu tarafından değerlendirilmeli ve saklanmalıdır. Adli olaylarda Aile hekimi onayı alınmadığı için tek taraflı sozlesme olarak değerlendirilecegini düşünüyorum. Ayrıca herkesin e-imzası yok, (e-imzaları olsa bile) elektronik ortamdaki tek taraflı yapilan işlem yeni yasal sorunlar ve aksaklıklar olusturmaz mı? Saygılarımla...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)