Hasta yanlış tedavinin masrafını ödeyecek
21 Mart’ta Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde çok tartışılacak bir değişiklik yapıldı. Buna göre ‘yanlış tedavinin’ masrafını artık hastalar ödeyecek. CHP’nin doktor vekili Şeker, siyasi tartışmalar sebebiyle gözden kaçan skandal değişikliği Meclis’e taşıdı.
Hasta yanlış tedavinin masrafını ödeyecek
07 Nisan 2014 10:28 - BUGÜN GAZETESİ EZELHAN ÜSTÜNKAYA
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın Özel Has­ta­ne­ler Yö­net­me­li­ği­’n­de yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le ‘yan­lış te­da­vi­ni­n’ mas­ra­fı­nı ar­tık has­ta­lar öde­ye­cek. 21 Mar­t’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren an­cak si­ya­si gün­dem ne­de­niy­le göz­ler­den ka­çan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ni, CHP, ya­zı­lı so­ru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı.  CHP’­nin dok­tor ve­ki­li, Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker, dü­zen­le­me­nin, es­ki yö­net­me­li­ğin 40/A mad­de­sin­de de­ği­şik­lik yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Yö­net­me­li­ğin bu mad­de­si, ‘ö­zel has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren has­ta­ya, yan­lış te­da­vi ya­pıl­ma­sı ve has­ta­ne­nin im­kan­la­rı ye­ter­li ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da has­ta­nın ka­mu ya da özel baş­ka bir has­ta­ne­ye sev­ki­ni­’ dü­zen­li­yor. Es­ki yö­net­me­lik­te, has­ta­nın nak­li ve sevk edil­di­ği has­ta­ne­de­ki te­da­vi­siy­le il­gi­li zo­run­lu gi­der­ler, yan­lış te­da­vi ya­pan ve bu ne­den­le sevk eden has­ta­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor­du. An­cak yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ile 40/A mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın, ikin­ci ve üçün­cü cüm­le­si yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı. Bu de­ği­şik­lik­le, yan­lış te­da­vi mas­raf­la­rı ar­tık has­ta­ya yük­len­di. Özel bir has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­day­ken yan­lış te­da­vi edi­len ve komp­li­kas­yon ya­şa­nan ve baş­ka bir has­ta­ne­ye sevk edi­len has­ta­lar, ilk has­ta­ne­de­ki yan­lış te­da­vi üc­re­ti­ni, ar­dın­dan sevk üc­re­ti­ni öde­mek zo­run­da ka­la­ca­k” de­di.

DEV­LET HAS­TA­NE­LE­RİN­DE YI­ĞIL­MA­LAR OLA­CAK

Dok­tor­luk yap­tı­ğı için ko­nu­yu ya­kın­dan bil­di­ği­ni kay­de­den Şe­ker, şöy­le de­vam et­ti: “Di­ye­lim ki yan­lış te­da­vi ol­du, komp­li­kas­yon ge­liş­ti, has­ta bir baş­ka özel has­ta­ne­ye gön­de­ri­li­yor­du. Mas­raf­la­rı da yan­lış te­da­vi­yi ya­pan ilk has­ta­ne ödü­yor­du. Bu de­ği­şik­lik­le mas­raf has­ta­ya yük­len­di­ği gi­bi has­ta­ne­nin yü­küm­lü­lü­ğü de or­ta­dan kaldırılıyor. Yeni yönetmelikte netlik yok. Hasta nereye gitsin, masrafları kim ödesin belli değil. İlk işlemi yani yanlış tedaviyi yapan hastane, masrafları ödemeyeceği için hasta ile kimse ilgilenmeyecektir. Bu, hastanın ortadan kalkması demektir. Üstelik gittiği hastane, hastadan fark isteyecektir. Vatandaş, fark ödememek için bu kez devlet hastanelerine yönelecek, devlet hastanele­rin­de     yı­ğıl­ma ola­cak­tır.”

Meh­met  Şe­ker, yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­nin has­ta hak­la­rı­nı ge­ri­ye gö­tür­dü­ğü­ne dik­kat çe­ker­ken se­çim at­mos­fe­ri ve si­ya­si tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le ka­mu­oyununun gö­zün­den kaç­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

ÇiFTE MAĞDURiYET

Şe­ker, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğlu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­sin­de “Ye­ni dü­zen­le­mey­le has­ta hem yan­lış  te­da­vi­nin mas­raf­la­rı­nı, hem de has­ta­ne ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan yan­lış te­da­vi ne­de­niy­le olu­şan komp­li­kas­yo­nun te­da­vi­si­ne yö­ne­lik be­de­li öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta, ya­ni has­ta iki kez üc­ret öde­me­ye mah­kûm edil­mek­te­dir. Bu dü­zen­le­mey­le mağ­dur edi­len has­ta ye­ri­ne mağ­du­ri­ye­ti ya­ra­tan özel sağ­lık ku­rum­la­rı kol­lan­mak­ta­dır” dedi. Şeker, öner­ge­de, dü­zen­le­me­nin ge­rek­çe­sini so­rdu.
 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) mehmet demirci (dr)
07.04.2014 22:21:48
bakıyorumda herkes doktora giydirme derdinde ama iş doktorun gerçekten emeğinin karşılığını vermeye gelince o konuda ses yok , ama para koparmaya gelince herkes pirana oluyor , ama suç doktorlarda emeğinin karşılığını talep etmede aciz olduğumuz müddetçe ezilmeye mahkumuz
People
0
2) ayt12 (uzm)
07.04.2014 13:57:55
Sn. Şeker acaba gerçekten hekim mi? Bir hekim ise, yanlış tedavi (malpraktis) ve komplikasyon arasındaki farkı bilmesi gerekir. Yazılanlar doğru ise, bu farkı bilmediğini göstermektedir.
Sorunun çözümü: Eğer bir sağlık kuruluşu uyguladığı bir tedavinin/girişiminin komplikasyonunu düzeltemiyor ise, o uygulamayı yapmasına izin vermezsiniz biter gider!
Örnek: Almanyada bir sağlık kuruluşunda diyelim yılda en az şu kadar mide ameliyatı yapılmıyor veya yapılanlarda şu kadar oran komplikasyon görülüyor ise (kalite kontrol dedikleri), sağlık sigortaları o girişiminin o kuruluşta yapılmasına izin vermez, yani ödemez.
Buna rağmen kuruluş bu girişimde bulunuyor ise, olumsuzlukları yasal olarak kendi sorumluluğunda üstlenmek zorundadır.
People
0
3) Atilla Çoruh (Öğretim Üyesi)
07.04.2014 10:55:00
Asıl, bu parayı hastanın kendisi değil, hatalı, eksik ve özensiz ilk müdahaleyi yapan ve sevk eden sağlık kurumun ve hastanın tedavisini orada üstlenen hekimin, hastanın sevk edildiği ve sorununu çözen kuruma iki veya üç misliyle ödemesi gerekir. Hasta nereden bilsin gittiği kurumun sorununu çözemeyeceğini. Burada en mağdur olan hastanın ta kendisidir. Hatalı tıbbi müdahalenin bedelini manevi olarak ödemesinin yanı-sıra, hasta bir de bu hatanın bedelini maddi olarak ödeyecek. Hastanın iş-güç kaybı da cabası. Bu çok saçma!!!
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)