Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik! Hekim ayrılışları ve yatak artırım işlemlerinde yenilik!
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, personelin işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilecek ve "personel çalışma belgesi" iptal edilecek.
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik! Hekim ayrılışları ve yatak artırım işlemlerinde yenilik!
25 Mart 2021 09:46 -

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel hastane kadrosunda sözleşmeyle çalışan tabip ve tabip dışı personel, mesul müdür tarafından düzenlenen "personel çalışma belgesi"nin il veya ilçe sağlık müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren çalışmaya başlayabilecek.

Personelin işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilecek ve "personel çalışma belgesi" iptal edilecek. İşten ayrılan personelin yerine çalışmaya başlayacak personel için mesul müdür tarafından düzenlenen "personel çalışma belgesi" en geç beş iş günü içinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine sunulacak.

İşten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilecek ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar, Sağlık Bakanlığınca planlama amacıyla oluşturulan komisyonlardan görüş alınarak ana dalda başlatılabilecek.

Özel hastanelerin devrinde, hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak ile devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvurulması zorunlu olacak.

Özel hastanelerin yatak sayıları

Özel hastanelerin, erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat alan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayıları, 31 Aralık 2021'e kadar bu maddeye uygun hale getirilecek.

Bakanlıkça onaylanan yatak artırım işlemleri, 3 yıl içinde tamamlanacak. Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylananlar dahil, 3 yıl içinde işlemlerini tamamlamayan hastanelerin yatak artırım onayları iptal edilecek.

Özel hastanelerin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla, bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eklenmesine izin verilen cihazların 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edilecek.

Ayrıca, devir alınan planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerin en geç üç yıl içinde faaliyete başlaması zorunlu olacak. Üç yıl içinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onayları sonlandırılacak.

Özel hastanelere yer ve bina şartlarına uyum için ek süre

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için süre verilen ve uyum süresi Sağlık Bakanlığınca onaylanan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebilecek.

Bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatı, Bakanlık tarafından iptal edilecek.


Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesinin müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren personel çalışmaya başlayabilir.”

“Personelin işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve personel çalışma belgesi iptal edilir. İşten ayrılan personelin yerine çalışmaya başlayacak personel için mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesi en geç beş iş günü içinde müdürlüğe sunulur. İşten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir, ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonlardan görüş alınarak ana dalda başlatılabilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “2 yıl” ibaresi “3 yıl” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayıları 31/12/2021 tarihine kadar bu maddeye uygun hale getirilir.”

“Bakanlıkça onaylanan yatak artırım işlemleri 3 yıl içerisinde tamamlanır. Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylananlar dahil olmak üzere 3 yıl içerisinde işlemlerini tamamlamayan hastanelerin yatak artırım onayları iptal edilir.”

“Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin verilen cihazların 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edilir.”

“Üç yıl içerisinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onayları iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için bu madde kapsamında süre verilen ve uyum süresi Bakanlıkça onaylanmış olan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Laboratuvar Hekimi (Uzm. Dr)
30.03.2021 10:44:15
Birçok özel hastane de Laboratuvar hekimin özellikle de emekli olm us hekimin diploması ile çalışıyor. Labaratuvarda ki teknisyenın onayı ,ile sonuç çıkmakta olup bu durum güveni zedelemektedir. Mikrobiyoloji branşından bir hekim mutlaka özel hastanelerde çalıştırılmalıdır çünkü İntaniye uzmanı da yeterli ve güncel bilgiye sahip değildir.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)