Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı
19 Kasım 2012 21:51 -

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTORLUGU'NDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar. 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Balcalı Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

 

Kadro PozisyonuAdediNitelikler
Hemşire8Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Dahili Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire2Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire2Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. En az 1 yıl Ameliyathane deneyimi olmak.
Hemşire1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Yoğun Bakımda en az 1 yıl deneyimi olmak.
Hemşire3Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Dahili Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire2Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire2Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Yenidoğan Yoğun Bakımda en az 1 yıl deneyimli olmak.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

1-Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lisans ve Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip olmak,

3- ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı idari Personel Bürosu : 0322 338 62 85 (107-109)

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)