Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07 Nisan 2011 00:28 -

 MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

             “a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.”

             “b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.”

             “d) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarında en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.”

             “e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.”

             “f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.”

             “i) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.”

             “k) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(6) Sağlık kuruluşunda uzman tabip dışındaki asgarî sağlık çalışanının kuruluştan ayrılması durumunda üç ay içerisinde yerine sağlık çalışanı bulunamaması halinde, personel eksikliğinin bulunduğu birimin veya kuruluşun tamamının faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

             “Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar”

“Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler.”

             “f) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp/dal merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyonuzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir.”

             “g) Tıp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayıları bakımından sağlık kuruluşu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan aynı branştaki uzman kadrosu verilebilir.”

             “ğ) (f) ve (g) bentleri kapsamında verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluş devri ve birleşmeleri istisnadır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların çalışma belgeleri müdürlükçe iptal edilir. Bu çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanın sağlık kuruluşundan ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları sağlık kuruluşu için 9 uncu ve 17 nci maddeler kapsamında değerlendirilir.”

“Faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uyum sağlayıp tekrar faaliyete geçmeyenlaboratuvar ve müesseselerin ruhsatları iptal edilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın “HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER” başlıklı bölümünün 11 inci satırı ile EK-7/b’nin 12 nci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-8’e aşağıdaki “Beyin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar Cerrahisi” kısımları eklenmiştir.

 

11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapılıyor mu? **

 

 

30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur.

Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrarında verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır.  

 

       ”

  ”

 

12.

Sağlık kuruluşunun hizmet verdiği sürede bu Yönetmeliğe uygun ambulans bulunuyor mu?

 

Hayır

5 gün

7 gün

 

 

  ”

 

BEYİN CERRAHİSİ

NÖROLOJİ

Muayene masası

1 adet

 

Muayene masası

1 adet

Negatoskop

1 adet

 

Tansiyon aleti

1 adet

Oftalmoskop

1 adet

 

Steteskop

1 adet

Otoskop

1 adet

 

Refleks çekici

1 adet

Diapozon

1 adet

 

Diyapozon (256 ve/veya 512)

1 adet

Refleks çekici

1 adet

 

Oftalmoskop

1 adet

Steteskop

1 adet

 

Negatoskop

1 adet

Mezura

1 adet

 

Işık kaynağı

1 adet

Işık kaynağı

1 adet

 

 

 

KARDİYOLOJİ

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Muayene masası

1 adet

 

Muayene masası

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

 

Tansiyon aleti

1 adet

Steteskop

1 adet

 

Steteskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

 

Negatoskop

1 adet

Elektrokardiyoğrafi

1 adet

 

 

 

 

  ”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1. 

23/7/2008

26945

2.

11/3/2009

27166

3.

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4.

10/3/2010

27517

5.

3/8/2010

27661

6.

25/9/2010

27710

7.

6/1/2011

27807

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) hekim dertli (dr)
17.04.2011 23:39:27
Muayenehane düşmanı olmadığını söyleyen bakan beyin muayenehane yönetmeliğini ikidebir değiştirerek,kedinin fareyle oynadığı gibi bizimle nasıl oynadığını görüyoruz arkadaşlar...
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi
Sayısı

1.
23/7/2008
26945

2.
11/3/2009
27166

3.
31/12/2009
27449 5. Mükerrer

4.
10/3/2010
27517

5.
3/8/2010
27661

6.
25/9/2010
27710

7.
6/1/2011
27807
Son olarak söylenecek 2 söz var;
1.Kontrolsüz güç, güç değildir.
2.Orantısız güç kullanımı mevcuttur.
Malesef bakan bey ve bürokratları isterse %90 oy bile alsalar,yapılmaması gereken bir şekilde canımızdan çok sevdiğimiz Türk Devleti'nin gücünü abartılı bir şekilde kendi vatandaşı olan ve tek yapmak istediği anayasal hakkını kullanarak maddi rahatlığa kavuşmak olan hekimlere karşı kullanarak baskı oluşturmaktadır.
Muayenehaneler özgürlüğümüzdür,tamamen kaybedersek, bu ve bundan sonra gelen her Bakan'ın elinde oyuncak olacağız...

People
0
2) Özgür Erdem (Op.Dr.)
07.04.2011 17:45:48
Yoruldum. Hemde çok. Sayın Alev arkadaşım kazanılmış hak kavramı sözkonusu değil. Yani, deprem, yangın ve ucube eklentiler (kapı, asansör vs vs ) aynen geçerlidir. Yani eski ve yeni tüm muayenehaneler için geçerlidir.

Binaları 1999 depreminden sonra yapılan muayenehaneler kısmen şanslı ancak bu şans yeterli olmuyor çünkü hiçbir binada 110 ve 90 cm kapı genişliği sözkonusu değil. Veya 80 cm genişliğinde olan asansör yok.

hadi diyelim deprem ve yangın raporları alındı ama her muayenehanenin içine inşaat girecek. Bu ucube düzenlemeye uygun hale başka türlü getirilemez. Tarih 3 agustos 2011 dir. Çünkü yönetmeliklerin yenisi aksi söylenmediği taktirde bir öncekini içerir. 3 agustos 2011 tarihinden itibaren saçma sapan denetim çılgınlığı yaşanacak bu ülkede. Danıştay kararı sonrası muhattap olunacak muayenehane sayısı artmasın diye karar günü bu yönetmelik çıkarıldı.

Bu arada henüz muayenehanede yapılabilirliklerin çalışması yapılmadı çünkü bir önceki ucube yönetmelikteki liste davalık. dava sonuçlanır sonuçlanmaz eminim dosyada hazır bekletilen yeni bir ucube ile karşılaşacağız.

Neye, kime inanacağını bilmeyen ve hareket edemeyen bir kütle haline geldik.

Deniyor ki açın vergi levhanızı alın ve çalışın. Allah aşkına ruhsat vermiyor adamlar. Ruhsatsız işletme her an mühürlenme riski taşır. Bu riskle ne kadar huzurlu çalışılır ve iş üretilir.

vs vs vsPeople
0
3) dralev (uzm dr)
07.04.2011 15:09:48
Peki eski muayenehaneler için bu yönetmelik maddelerine uyum için süre nedir?Yönetmelikte anladığım kadarıyla yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.Yarın öbür gün gelipte bunlar uymuyor diyip kapatabilirlermi?Danıştay eski yönetmeliği uzmanlık derneklerinin görüşü alınmadığı için iptal etmişti.Şimdi de aldıklarını sanmıyorum.Dava açıldığı taktirde en az 6 ay da sonuç alınıyor.Şimdi ne olacak?
People
0
4) Özgür Erdem (Op.Dr.)
07.04.2011 12:52:52
Ne komik bir ülke, ne komik bir yönetim...

Danıştay kamu hekimlerine yönelik muayenehane iznini kabul ediyor. Ne hikmetse aynı anda ucube yönetmelik küçük değişikliklerle yürürlüğe sokuluyor. Bu arada özel hastanelere ek kadro imkanı veriliyor. vs vs vs

Arkadaşlar hadi yasal hakkınızı kullanmaya çalışın bakalım sağlık müdürlüğü ne açıklama yapacak.

Bu arada daha önce şans eseri muayenehane açmış olan arkadaşlar sakın çok sevinmeyin şimdi bu ucube yönetmelik gerçi tekrar davalık olacak ama üstümüzde demokles kılıcı gibi duracak ve huzursuz çalışmaya devam edeceğiz.

Gülüyorum ağlanacak halimize. Yönetmeliği indirdim ve 15.02.2008 tarihinden bu yana 8. değişiklik. insanları aptala döndürdüler.

People
0
5) M.Kanpeli (Uzman dr.)
07.04.2011 12:36:09
AYAK ÜSTÜ yapılan yönetmelik değişiklikleri diyelim!!!Bu kadar sık ve anlamsızca yapıldığı için başka bir tanım bulamadım!
People
0
6) Rana Anadolu (Doktor)
07.04.2011 11:40:54
Bu durum ,Yasama yetkisinin;ağızda çiğnenmekten çürümüş bir eski sakız haline getirilişidir. Son derece yakışıksız ve temel insani haklara aykırıdır.
People
0
7) ahmetas (uzman)
07.04.2011 11:12:12
Önceki yönetmeliğe göre 2 ay önce daire kiralamıştım. Şimdi uygunluk yok. Benim zararımı kim karşılayacak. İkide bir yönetmelik değişir mi? Bu yapılan çok büyük haksızlık.
People
0
8) Ahmet Yıldırım (hekim)
07.04.2011 10:32:12
Poliklinik çalışanı hekimlerin de 2 yerde daha çalışmasına izin veren bir açıklama istiyorum.Bizde madem özel kurumlarla aynı yükümlülüklere ve planlamaya uymak zorundayız haklarımızda aynı olması gerekir.
People
0
9) esatb (dr)
07.04.2011 09:48:25
Hangi hastanenizin hasta muayene odası 110 cm genişliğinde? en iyi özel hastanede bile 95 cm..buradan amaç muayenehanelere geçmeyi önleyerek özel hastane ve kliniklere ucuz dr pompalamak değil mi? neden açıkca itiraf etmiyorsunuz.
People
0
10) dr hasan (doktor)
07.04.2011 09:37:04
Sözün bittiği yerdeyiz.... Anlayacakları ana kadar GREV !
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)