DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Agop Çıtak
06 Haziran 2010, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Agop Çıtak

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından kuruldu. Çok kısa bir sürede ulusal bir dernek haline geldi ve uluslararası ilişkiler kurarak yurt dışında çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda ülkemizi temsil etmeye başladı.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin ana amacı ülkemizde çocuk acil tıp ile çocuk yoğun bakım bilim dallarının kurulması, geliştirilmesidir. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Amacını gerçekleştirmek için derneğin sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır:
Çocuk hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel çocuk acil ve yoğun bakım konularında eğitim almalarını desteklemek, bu alanda eğitimin standartlarını belirlemeye katkıda bulunmak.
Halkı çocuk acil ve yoğun bakım hizmetleri konusunda bilinçlendirmek, (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon, internet vb.)
Çocuk acil ve yoğun bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmek.
Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin özellikle acil-yoğun bakım konusundaki tıbbi bilgisini geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı ile çeşitli araştırma projelerinin yürütülmesi için yurt dışındaki çocuk acil hekimlerinin ve yoğun bakım hekimlerinin ülkemize gelmesini ve gerekli görüldüğü durumlarda Türk çocuk acil hekimleri ve çocuk yoğun bakım hekimlerinin yurt dışı klinik, hastane, üniversite ortamlarında çalışmasını ve döndüklerinde verecekleri rapor, seminer, toplantılar ile konuyla ilgilenenlerin aydınlatılmasını sağlamak.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili yayınlar yapmak.
Yurt içindeki çocuk acil hizmetleri ve çocuk yoğun bakım hizmetleri ile ilgilenen diğer kuruluşlarla (bilim ve hayır kurumları) güç birliği yapmak.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili dokümantasyon merkezi ve arşiv kurulmasına çalışmak ve yardım etmek.
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile doğrudan ya da dolaylı olan çalışmaları desteklemek, daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açmak ve ödüller vermek,
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından konuklar davet etmek, organizasyonlarda bulunmak, yurt dışındaki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım kuruluşları ile iş birliği yapmak, dernek amaçları doğrultusunda gerekli kuruluşlara başvurmak ve izin almak koşuluyla aynı amaçlara yönelik vakıflara ve federasyonlara üye olmak.
Acil hastalığı olan çocuklara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak,
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin yeterli, etkin ve güncel altyapı, araç ve gereç ile donanımına katkı sağlamak.
Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak çocuk acil ve çocuk yoğun bakımların fiziksel standartlarını ve eğitim müfredatını oluşturmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimize çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusuna ilgi duyan herkes üye olabilmektedir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Çocuk acil ve yoğun bakımla uğraşan hekimlerin tamamı derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri her 3 yılda bir yapılmaktadır. En son seçim 2009 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimize ait periyodik bilimsel yayınımız yoktur.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimiz yeterlilik kurulu oluşturulmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduktan kısa bir süre sonra bilimsel toplantılar düzenlemeye başladı. Bu yıl 22 26 Mart 2010 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği & I. Pediyatrik Paramedik ve ATT Kongresi'ni Adana'da düzenledik. Her yıl kongrelerimize katılımcı sayısı belirgin olarak artmaktadır.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına, pratisyen hekimlerine, aile hekimlerine, hemşirelere, paramediklere vs. yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu (ÇİYAD), "pediatric advanced life support (PALS)", çocuk acil kursu (APLS) ve çocuk yoğun bakım kursları ile sağlık personelinin ağır hasta çocuk karşısında neler yapması gerektiği öğretilmektedir. Yine yaşam boyu eğitim kavramına inanarak çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda çok sayıda kitap yayınladık.
Dernek olarak ülkemizde "Çocuk Güvenlik Haftası"nı oluşturmak istiyoruz. Çocuk Güvenlik Haftası'nın temel amacı, genç nüfusa sahip ülkemizde çocukların hem fiziksel hem de psikolojik güvenliğini sağlamaktır. Fiziksel güvenlik kavramında en önemli nokta, çocuklarıda kazalar gibi önlenebilir nedenlere bağlı ölümleri ve sakat kalmaları azaltmaktır. Amacımız çocukların hangi kazalara maruz kaldığını, nasıl geliştiğini, nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, halka bilgi vermek ve bu konuda yerel yönetim ve hükümetin dikkatini çekerek bu konuda düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Alınan tüm önlemlere rağmen kaza meydana geldiğinde ise doğru ve zamanında ilk yardımın girişimlerinin yapılmasını sağlamaktır. Fiziksel güvenlik kavramı içinde okul, yuva gibi çocukların toplu halde yaşadığı mekânların standartlarını ortaya koymak, gıda ve oyuncak güvenliği sağlamak da vardır.
"Çocuk Güvenlik Haftası"nda hedef kitleler anne ve babalar, çocuklar, öğretmenler, okul müdürleri, yerel yöneticiler, bürokratlar, siyaset adamları, trafik polisleri, doktorlar, medya yöneticileri vs.dir.
Bu amaçlara ulaşmak amacıyla görsel ve basılı medya ile iletişime geçilecektir. Ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu bilgilerin karikatürize edilmiş şekli evde buzdolabı veya benzer yerlere asılacak veya yapıştırılacak şekilde basılarak ailelere bedava dağıtılacaktır. Daha büyük boyutta basılmış materyaller okul, kreş, yuva gibi çocukların birlikte olduğu alanlarda asılmak üzere dağıtılacaktır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizde bilimsel çalışma grupları oluşturulmuştur. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım çalışma grupları ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu gruplar ülkemizi yurt dışında da temsil etmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Dünya Pediatrik Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu
"The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care"
"European Society for Emergency Medicine-EuSEM"

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin en önemli geliri yaptığımız kongrelerden gelmektedir.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri toplam gelirimizin göre çok az bir bölümünü oluşturmaktadır. Her üyenin aidat ödemesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde uygulanan bir yaptırımımız şimdilik yoktur.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım yeni yan dal olarak kabul edildi. Sağlık Bakanlığının yapmakta olduğu müfredat çalışmalarında çocuk acil ve yoğun bakım kurullarında dernek üyelerimiz görev alıp eğitim standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Şu anda yan dal eğitim süresi yurt dışında olduğu gibi 3 yıl olarak belirlenmiştir ve bu süre yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde yan dal olmaması nedeniyle çocuk acil ve çocuk yoğun bakımla uğraşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman sayısı çok azdır. Açık çok fazladır. Yan dal olmasından sonra yeni kadroların açılması ile bu alanda çalışan hekim gücü sayısının hızla artmasını beklemekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
En büyük amacımız çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzman sayınını artırarak çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin hızla kurulmasını sağlamak ve çocuk ölümlerini azaltmaktır.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1998

Üye Sayısı:
98

Kamu Yararı Statüsü:
Evet

Adres:
Millet Caddesi Hürriyet Apt. No: 149/3 34390 Çapa/İstanbul

Tel:
0 212 635 96 20

Faks:
0 212 631 39 97

Web Adresi:
http://www.cayd.org.tr

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Agop Çıtak

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Hayri Levent Yılmaz

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş

Sayman:
Nihat Tuna

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Tolga Köroğlu
Doç. Dr. Murat Duman
Uzm. Dr. Nilgün Erkek Atay

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu

07/06/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer