DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
    Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği  Başkanı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz
04 Şubat 2013, Pazartesi

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 1998 yılında Acil Pediatri Derneği adıyla kuruldu. 2000 yılında Türkiye’deki tüm eğitim hastaneleri ve üniversitelerdeki çocuk acil tıbbı ve çocuk yoğun bakım ile uğraşan öğretim üyeleri ve çocuk sağlığı uzmanları çalışma toplantısı için İstanbul’a davet edilerek ilk acil pediatri toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda derneğin isminin “Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış ve ulusal bir dernek olarak hizmet vermesi öngörülmüştür. Gerçekten de, çok kısa bir sürede hem ulusal hem de uluslararası ilişkiler kurularak, yurt dışında çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda ülkemizi temsil etmeye başlamıştır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Derneğin ana amacı, ülkemizde çocuk acil tıp ile çocuk yoğun bakım bilim dallarının kurulması ve geliştirilmesidir. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Derneğin amacı doğrultusunda sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır:

 

Çocuk hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel çocuk acil ve yoğun bakım konularında eğitim almalarını desteklemek, bu alanda eğitimin standartlarını belirlemeye katkıda bulunmak. Çocuk acil ve yoğun bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmek. Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin özellikle acil-yoğun bakım konusundaki tıbbi bilgisini geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak. Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı ile çeşitli araştırma projelerinin yürütülmesi için yurt dışındaki çocuk acil hekimlerinin ve yoğun bakım hekimlerinin ülkemize gelmesini ve gerekli görüldüğü durumlarda Türk çocuk acil hekimleri ve çocuk yoğun bakım hekimlerinin yurt dışı klinik, hastane, üniversite ortamlarında çalışmasını ve döndüklerinde verecekleri rapor, seminer, toplantılar ile konuyla ilgilenenlerin aydınlatılmasını sağlamak. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili yayınlar yapmak. Yurt içindeki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım hizmetleri ile ilgilenen diğer kuruluşlarla güç birliği yapmak. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile ilgili dokümantasyon merkezi ve arşiv kurulmasına çalışmak ve yardım etmek. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ile doğrudan ya da dolaylı olan çalışmaları desteklemek. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından konuklar davet etmek, organizasyonlarda bulunmak, yurt dışındaki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım kuruluşları ile iş birliği yapmak. Acil hastalığı olan çocuklara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin yeterli, etkin ve güncel altyapı, araç ve gereç ile donanımına katkı sağlamak. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak çocuk acil ve çocuk yoğun bakımların fiziksel standartlarını ve eğitim müfredatını oluşturmak.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Alanımızda yine bizim Derneğimizin üyeleri tarafından kurulan, çalışmalarımızı ve kongrelerimizi birlikte yaptığımız Çocuk Yoğun Bakım Derneği ve Çocuk Acil Derneği de bulunmaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Derneğimize çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusuna ilgi duyan herkes üye olabilmektedir. Üye sayımız 130’dur.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Çocuk acil ve yoğun bakımla uğraşan hekimlerin tamamı Derneğimize üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

Genel kurul ve üye seçimleri her üç yılda bir yapılmaktadır. En son seçim 22 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 

Bu yıl “Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Dergisi” ismiyle bilimsel dergimiz yayımlanacaktır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

Derneğimiz kurulduktan kısa bir süre sonra bilimsel toplantılar düzenlemeye başladı. Bu yıl 3-7 Nisan 2013 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ni düzenleyeceğiz. Diğer yandan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına, acil tıp uzmanlarına, pratisyen hekimlere, aile hekimlerine, hemşirelere, paramediklere vs. yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİYAD) [Pediatric Advanced Life Support (PALS)]”, “Çocuk Acil Kursu (Apls)”, “Çocuk Yoğun Bakım Kursu”, “Çocuklarda Mekanik Ventilasyon Kursu”, “Çocuklarda Noninvazif Ventilasyon Kursu”, “Renal Replasman Kursu”, “Olgularla Çocukluk Çağında Zehirlenmeler Kursu” ve “Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” ile sağlık personelinin ağır hasta çocuk karşısında neler yapması gerektiği öğretilmektedir. Yine yaşam boyu eğitim kavramına inanarak, çocuk acil ve çocuk yoğun bakım konusunda çok sayıda kitap yayımladık. Ülkemizde alanımızdaki sorunları saptamak ve çözüm önerileri sunabilmek için çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlar internet sayfamızdan incelenebilir.

 

Dernek olarak ülkemizde “Çocuk Güvenlik Haftası”nı oluşturma gayretlerine devam etmekteyiz. Bu konuda önceki başkanımız Prof. Dr. Agop Çıtak’ın çok büyük gayretleri olmuştur, olmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak amacıyla görsel ve basılı medya ile iletişime geçilecektir. Ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

 

Derneğimiz, diğer sivil toplum örgütleri ve sağlık sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların sponsorluğunda çocuk uzmanlarına yönelik “Çocuk Acil Tıp Kursları” ve halka yönelik “Kazalardan Korunma ve İlkyardım Kursları” da düzenlemektedir. Ayrıca, dokuz yıldır Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte “Çok Yaşa Bebek Kampanyası”nı yürütmekteyiz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Derneğimizde bilimsel çalışma grupları oluşturulmuştur. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım çalışma grupları ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu gruplar ülkemizi yurt dışında da temsil etmektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

 

Avrupa Acil Tıp Derneği [European Society for Emergency Medicine (EuSEM)] içinde “Pediatric Emergency Medicine” alt grubunun kurucu üyeleri (Türkiye, İspanya, İsrail, Fransa, İngiltere, İtalya) arasındayız. Bu alt grubun ortak bilimsel çalışmalar üretmek amacıyla kurulan REPEM isimli grubunun aktif üyesiyiz. Şu anda Avrupa’da çocuk acil bilim dalı müfredat çalışma taslağını yeni bitirdik.  “American Heart Association (AHA)” ile ortaklaşa PALS kursları yapıyoruz ve AHA tarafından “International Training Organization” olarak tanınıyoruz.  “American Academy of Pediatrics” ve “American College of Emergency Physicians” ile ortaklaşa “Advanced Pediatric Life Supports (APLS)” kursları vermekteyiz.

 

Dünya Pediatrik Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu (WFPICCS), “The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care” ve EuSEM dernekleri ile iş birliği içindeyiz. Ayrıca “Texas UT Southwestern” Üniversitesi Çocuk Acil Birimi ile “fellow” değişim programını bitirmek üzereyiz.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

 

Şu anda yan dal eğitim süresi yurt dışında olduğu gibi üç yıl olarak belirlenmiştir ve bu süre yeterlidir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

 

Ülkemizde yan dal olmaması nedeni ile çocuk acil ve çocuk yoğun bakımla uğraşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman sayısı çok azdır. Açık çok fazladır. Yan dal olmasından sonra yeni kadroların açılması ile bu alanda çalışan hekim gücü sayısının hızla artmasını beklemekte idik. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki, açıklanan yan dal uzmanlık kadroları çok yetersizdir, bu durum düzeltilmediği takdirde çok uzun süre bu açık kapatılamayacaktır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

En büyük amacımız, çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzman sayısını artırarak çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin hızla kurulmasını sağlamak ve çocuk ölümlerini azaltmaktır. Uzun vadede ise temel hedefimiz çocuklarımızın layık oldukları, çağdaş dünya standartlarında çocuk acil tıp ve yoğun bakım imkânlarına kavuşmaları için gerekli altyapı ve eğitimleri sağlamaktır.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

19 Ocak 1998

 

Üye Sayısı: 130

 

Yayınlar:

Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Dergisi

 

Adres:

Millet Caddesi Hürriyet Apt. No: 149/3 34390-Çapa/İstanbul

 

Telefon: 0 532 766 29 96

Web Adresi :

http://www.cayd.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:

Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz

 

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Tolga Köroğlu

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Murat Duman

 

Sayman:

Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Boşnak

 Doç. Dr. Tanıl Kendirli

Yrd. Doç. Dr. Suat Biçer

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Doç. Dr. Demet Demirkol

Doç. Dr. Özlem Tekşam

Doç. Dr. Benan Bayrakçı

Doç. Dr. Oğuz Dursun

Yrd. Doç. Dr. Gülser Esen Besli

 

Denetim Kurulu Asil:

Prof. Dr.Metin Karaböcüoğlu                

Prof. Dr. Agop Çıtak

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk

 

Denetim Kurulu Yedek:

Doç. Dr. Esra Şevketoğlu

Hem. Tülay (Yakut) Sarıkaya

Uzm. Dr. Süleyman Bayraktar

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr.Metin Karaböcüoğlu

Prof. Dr. Agop Çıtak

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer