DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Okay Başak
13 Haziran 2010, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Okay Başak

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1990 yılında kurulmuş olup, 1998 yılında Türkiye adını almıştır. Daha sonra çeşitli illerde şubelerimiz açılmıştır. Şu anda 7 ilde şubemiz bulunmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik olarak oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Derneğimiz öncelikle bilimsel alanda aile hekimliği uzmanlık dalıyla ilgili konularda araştırma, inceleme yapmakta, diğer yasal kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmaları desteklemekte, aile hekimliği alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmaktadır. Derneğimiz aile hekimliği uzmanlarını ve uzmanlık öğrencilerini gerektiğinde kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil etmekte, derneğin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, toplantı vb. faaliyetlerde bulunmaktadır. Yine eğitim alanında mezuniyet öncesi tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası sürekli eğitimin standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakta, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturmaktadır. Aile hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkartan kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve iş birliği yapmakta; danışmanlık hizmeti vermektedir. Özlük hakları ile ilgili olarak üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmek, aralarında dayanışma sağlamak ve mesleki birliği oluşturmak için çalışmaktadır. Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerine burs ve yardımlar sağlamaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Türkiye'de aile hekimliği uzmanlarının tek meslek örgütüdür. Ancak aile hekimliği ve birinci basamak ile ilgili pek çok dernek faaliyet göstermektedir. Derneğimiz aile hekimliği disiplininin ve uzmanlığının gelişmesine katkıda bulunan ya da bulunabilecek derneklerin tümü ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışmayı ilke edinmiştir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize tüm aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra bir üniversitenin aile hekimliği ana bilim dalı başkanlığını en az iki yıl yürüten ve başka bir ana bilim dalında akademik görevi olmayan öğretim üyeleri asil üye olabilmektedir. Asil üyelik dışında aile hekimliği ve TAHUD yararına çalışmalarda bulunan ve dernek çalışmalarına katılmaya istekli kişiler fahri üye olarak kabul edilmektedir. Halen bin 300 civarında üyemiz bulunmaktadır.
Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Aile hekimliği uzman ve asistanlarının sayısı sürekli bir değişim içerisinde olduğu için bu konuda tam bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte, yaklaşık yüzde 50'nin biraz üzerindedir, diyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul iki yılda bir yapılmaktadır; son seçimler Kasım 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi/"Turkish Journal of Family Practice" TAHUD'un resmi yayın organıdır. İlki 1997'de yayınlanan ve ulusal süreli yayın türünde olan dergi üç ayda bir çıkar ve dört sayıda bir cilt tamamlanır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Dünyada çağdaş tıpta uzmanlık eğitimi konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak hareket eden TAHUD, ülkemizde yeterlilik kurulu çalışmalarına ilk başlayan uzmanlık derneklerinden biridir. Özellikle uluslararası belirlenen temel yeterlilikler çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitiminin çekirdek müfredatının oluşturulmasında ulusal düzeyde önemli mesafelerin katedilmesinde değerli katkıları olmuştur. Öte yandan Derneğimiz bu yıl yeterlilik sınavı yapmak üzere baş vurmuştur ve ilk yeterlilik sınavı Ekim 2010 tarihinde yapılacaktır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
İlkini 1993 yılında İstanbul'da yaptığımız ulusal kongrelerimiz iki yılda bir gerçekleşmektedir. Bugüne kadar her biri spesifik temalı olan sekiz ulusal kongre gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Derneğimiz 2008 yılında Uluslararası WONCA Avrupa Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. Bunun dışında yine iki yılda bir aile hekimliği ana bilim dalları ile ortaklaşa "Ulusal Aile Hekimliği Günleri" yapılmaktadır. Bugüne kadar Derneğimiz tarafından beş kez gerçekleştirilmiş olan Ulusal Aile Hekimliği Günleri'nin 2010 yılından itibaren bölgesel düzeyde ana bilim dalları önderliğinde yapılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan derneğimiz pek çok kuruluşla birlikte aile hekimliğini ilgilendiren konularda bilimsel etkinlikler düzenlemekte ya da etkinliklere katılmaktadır

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin bilimsel çalışma grupları mevcut olup, tütün kontrolü, hastalık kılavuzları, H1N1, aile hekimliğinde eğitim gibi konuları itibariyle geniş bir spektruma yayılmıştır. Bunların bir kısmı web tabanlı olarak çalışmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
TAHUD 1995 yılından beri Dünya Aile Hekimleri Örgütü (WONCA)'nün Avrupa Bölgesi toplantılarına katılmakta olup 2003 yılında WONCA'ya tam üye olmuştur. Ayrıca WONCA Avrupa kolunun alt birimleri olan EURACT, EUROPREV, EURIPA, EQUIP, EGPRN gibi kuruluşlarda da doğrudan temsil edilmektedir. Son olarak AGP/FM SEE üyesi olmuştur. Güneydoğu Avrupa ülkelerinin aile hekimliği örgütlerinin oluşturduğu bu birlikle birlikte bu yıl 22-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiştir.
Bu kuruluşlarla birçok ortak proje yürütülmüş ve yürütülmektedir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirlerinin sıralamadaki yeri diğer yollarla elde edilen etkinliklere bağlı olarak değişmektedir. Aidat ödemelerinde her sivil toplum ve meslek kuruluşunun yaşadığı sorunlar yaşanabilmektedir. Üyelerin aidat ödemeleri ile ilgili düzenlemeler ve yaptırımlar Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'da belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık eğitiminin süresi ile ilgili uluslararası farklı örnek ve öneriler mevcuttur. Derneğimiz hâlihazırda uzmanlık eğitiminin süresinden çok içeriği ve kalitesi ile ilgilenmektedir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan uzmanlık yönetmeliği çalışmalarının sonuçlanması için azami çaba harcanmaktadır.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Derneğimiz Türkiye'deki aile hekimliği uzmanı sayısının yeterli olmadığını düşünmekte olmakla birlikte, yeterli sayıda uzman yetişmesinin zaman alacağının da bilincindedir. Uzman yetiştirmede önemli olan standart bir eğitim ile diğer uzmanlık alanlarının da uyması gereken süreçleri dışlamadan kaliteyi sürekli yükseltmektir. Bu nedenle uzman sayısının arttırılması çalışmalarının başlangıcında eğitimi verecek ana bilim dallarının ve şefliklerin desteklenmesi ile uzmanlık eğitiminin eksikliklerinin giderilmesi ve standardizasyonu olmalıdır. Bunlar sağlanmadan uzman sayısının arttırılması mümkün değildir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin genel hedeflerini sağlık hizmeti alanında mesleğin yeri, önemi ve rolünü belirli hale getirmek; aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; sağlık hizmetleri alanında ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek; uzmanlık dalına yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak; üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak; aile hekimliği uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek; mesleki kariyer ve onuru korumak; aile hekimleri arasındaki veya aile hekimi- hasta arasındaki ilişkiler ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kodları belirlemek; kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak; gelişen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak; uzmanlık eğitimi sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek; aile hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek; aile hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, şeklinde özetleyebiliriz.

Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1990

Üye Sayısı:
1300

Yayınlar:
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Derneğin Şubeleri:
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir

Adres:
79. Sokak No: 4/5 Emek/Ankara

Tel ve Faks:
0 312 222 99 30

Web Adresi:
http://www.tahud.org.tr

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Okay Başak

Başkan Yardımcısı:
Uzm. Dr. Ziya T. Güneş

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Yeşim Uncu

Sayman:
Uzm. Dr. Fisun Sözen

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Arzu Uzuner
Uzm. Dr. Arzu Akalın
Uzm. Dr. Ahmet Volkan Arpacı

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
Doç. Dr. Sevsen Cebeci
Uzm. Dr. Murat Çevik

Onur Kurulu Üyeleri:
Uzm. Dr. Haluk Çağlayaner
Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin
Doç. Dr. Pemra Ünalan
14/06/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
5
1) Ediz Dalkılıç (Doktor)
14.06.2017 11:51:05
Narsistik hocalara karşı çok çaba vermiş birisi, 4. Sınıf öğrencilerine FIB-4 skoru hesaplatan hocalara, siz o formülü ezberletmekle elinize ne geçecek, uzmanlar bile uygulamalarla hesaplıyor diye karşı çıkar. Öğrenci dostu, sözlülerde 90dan aşağı not vermez.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer