DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türkiye Solunum Araş. Derneği Ayşe Filiz Koşar
09 Mayıs 2016, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 22 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Göğüs hastalıkları uzmanlık alanında temel bilimler ile kliniği bir araya getiren ulusal, mesleki ve bilimsel ilk uzmanlık derneğidir. 1978 yılında da“kamu yararına dernek” unvanını almıştır. TÜSAD’ın ilk başkanı, bugün aramızda olmayan,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Terzioğlu, bu görevini 24 yıl sürdürmüştür. Önceleri İstanbul merkezli bir meslek derneği iken, 2000’li yıllarda yeni bir yönetim anlayışı ile tüm Türkiye’ye dağılarak yeniden yapılanmış ve genç, dinamik bir ivme ile kamu yararına dernek özelliğini bulunduğu tüm ortamlarda ve etkinliklerinde hayata geçirmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Dernek, genel anlamda mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişim standartlarını yükseltmek, bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, üyelerinin haklarını korumak ve solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesi konusunda etkin tedavi ve korumayı sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. Bunlar detaylandırılabilir aslında. Ancak bu faaliyetlerin hepsine ayrıntılı olarak “www.solunum.org.tr” yani TÜSAD kurumsal web sitesinden ulaşılabilir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Göğüs hastalıkları uzmanları ve göğüs hastalıkları bilim dalında uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri ve diğer dallarda ilgili meslek grubu üyeleri ve solunum hastalıkları ile ilgili konularda çalışan ve araştırma yapan kişiler Derneğimize üye olabilir. Bunun dışında solunum alanında çalışan bronkoskopi teknisyenleri ve hemşirelerin de derneğimize katılmaları desteklenmekte ve mutlulukla karşılanmaktadır. Şu an itibarıyla üye sayımız 3 bin 10’dur.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul toplantımız üç yılda bir yapılmaktadır. En son genel kurulumuz, Ankara’da 29 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Şu anda görevde bulunan merkez yönetim kurulumuz görevini bu yıl gerçekleştirilecek “SOLUNUM 2016” yıllık kongremizdeki genel kurul toplantısında yapılacak seçim ile yeni merkez yönetim kuruluna devredecektir.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Evet, Derneğimizin periyodik bilimsel yayın organı 2014 yılından bu yana “EURASIAN JOURNAL Of PULMONOLOGY” adı ile tamamen İngilizce olarak ve yılda üç kez yayımlanmaktadır“Eurasian Journal of Pulmonology”,“Web of Science-Emerging Sources Citation Index”, TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, CINAHL, “Index Copernicus” ve “ProQuest” tarafından indekslenmektedir. Yakın gelecekte dergimizi SCI-Expanded listesinde görebileceğimizi düşünüyor ve bu konudaki gayretlerimizi sürdürüyoruz.Ancak, Derneğimizin 1976 yılından 2014 yılına kadar bilimsel yayın organı “SOLUNUM” adı ile periyodik olarak yayımlanmakta idi.Bugün göğüs hastalıkları alanındaki pek çok akademisyen ve hocanın dosyalarında mevcut olan yayınların büyük bir bölümü “SOLUNUM” dergisi içindedir. Ayrıca, derneğimizin web sitesi üzerinden “KOAH Bülteni” ve “Astım Bülteni” yılda üç kez olmak üzere yayımlanmaktadır.

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK), 2000 yılından bu yana Türk Toraks Derneği ve TÜSAD’ın eşgüdümü içinde faaliyet göstermekte ve 2002 yılından bu yana yeterlik sınavlarını yapmaktadır. Aynı alanda çalışan birden fazla Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesi dernek bulunması durumunda tek Yeterlik Kurulu olması nedeni ile bu duruma güzel ve verimli bir örnek teşkil etmesi açısından da önemlidir. Yeterlik sınavları TGHYK Sınav Komisyonu tarafından uygun görülen bir tıp eğitimi ana bilim dalında, iki aşamalı olarak, yani önce yazılı ve yazılı sınavı geçenlerin girebildiği Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar-NYKS (objective structured clinical examination-OSCE) tipi sözlü sınavlar biçiminde olmaktadır. 2002 yılından bu yana 202 meslektaşımız sınavla yeterlik belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yeterlik Kurulumuz yalnızca sınav değil, eğitim birimlerinin akreditasyonu, resertifikasyon çalışmaları, online asistan gelişim sınavları gibi ulusal düzeyde birçok Yeterlik Kurulu için örnek alınabilecek faaliyetleri de başarılı bir biçimde yürütmektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? 

Bu yıl 37.sini gerçekleştirdiğimiz ve alanındaki en geniş katılımlı kongre olma özelliğini taşıyan TÜSAD yıllık kongresi dışındaki tüm eğitim etkinliklerimizi TÜSAD AKADEMİ çatısı altında yürütmekteyiz ki bunlar uygulamalı kurslar, sempozyumlar, bölgesel toplantılar, TÜSAD kampları olarak örneklendirilebilir. 45. yılımızda gururla sunduğumuz bir diğer yeniliğimiz de “SOLUNUM 365” adı altında modüller ve modül içi derslerden oluşan, üyelerimizin evden istediği kadar izleyip, STE/SMG kredi puanı ve nefes puan alabildiği online eğitim projesidir. Bunların dışında halka yönelik farkındalık ve bilgilendirme toplantıları, broşürler, üyelerimize ücretsiz olarak basılı malzeme veya online şekilde ulaştırılan eğitim serisi kitapları, bültenler ve rehberler sayılabilir. En yeni ve en çok önem verdiğimiz desteklerden biri, özellikle akademik çalışmaları sırasında asistan ve genç akademisyen üyelerimize verdiğimiz istatistik ve İngilizce makale yazım desteğidir.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin 15 çalışma grubu ve üç koordinasyon kurulu mevcuttur:

•Astım ve Alerji Çalışma Grubu

•Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

•Fizyoloji Çalışma Grubu

•Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu

•İnfeksiyon Çalışma Grubu

•KOAH Çalışma Grubu

•Tüberküloz Çalışma Grubu

•Yoğun Bakım Çalışma Grubu

•Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu

•Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu

•Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı Çalışma Grubu

•Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

•İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu

•Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

•Geriatri Çalışma Grubu (Yeni kuruldu)

•Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu

•Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu

•Göğüs Hastalıkları Hemşireliği ve Teknisyenliği Koordinasyon Kurulu (Yeni kuruldu)

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Dernek olarak bir başka uluslararası örgüt üyeliği şeklinde bir kavram söz konusu olmayıp, diğer uluslararası örgütler ile birlikte yürüttüğümüz işbirliği çalışmalarımız mevcuttur. Bunlar “American College of Chest Physicians” kısa adıyla CHEST, “European Association of Bronchology and Interventional Pulmonology”, “International Society for Aerosols in Medicine”, “European Respiratory Society”  ve “Middle East and Africa” solunum dernekleri ile ortak çalışmalar olarak sayılabilir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitim süresi ile ilgili olarak son beş altı yıl içinde dört ya da beş yıl olması ile ilgili farklı kararlar verilmiş olmakla birlikte, en son dört yıllık uzmanlık eğitim süresi kabul görerek uygulanmaya devam edilmiştir.bağımsız ayrı bir ana bilim dalıdır. Bu nedenle, temel eğitim olarak alınacak iki yıllık bir genel dâhiliye eğitimi üzerine üç yıl göğüs hastalıkları yetkinliklerinin olması eğitimin niteliğini artıracaktır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizde hem üniversite hastanelerinde hem de devlet hastanelerinde poliklinik sayıları, yatak işgali, solunum sistemi hastalıkları morbidite ve mortalite rakamları,hastalara ayrılan süre dikkate alındığı zaman uzman sayısının yeterli olmadığı bir gerçektir. Nüfusumuz tüm dünyada olduğu gibi giderek yaşlanmaktadır ve bu yaşlı nüfus içinde solunum sistemi ile ilgili hastalıkların oranı da yadsınamaz ölçüde yüksektir.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı 2010 yılına ait verilerde Avrupa Birliği ülkelerinde göğüs hastalıkları alanında 100 bin kişiye düşen göğüs hastalıkları uzmanı sayısı 4,4 iken, bizde bu rakam 2,2olarak belirtilmiştir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 • Üye sayımızı daha da artırarak olabildiğince geniş kitlelere ulaşabilmek,
  • Uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak, uzmanlarımızın bilgilerini sürekli güncellemelerini sağlayan bir iletişim ve bilim ortamını yaratabilmek,

Uzmanlık alanımızdaki mevcut sorunları hem alanımızdaki diğer dernekler hem de siyasi erk ile ortak çözümler üreterek mümkün olduğu ölçüde azaltmak ve çalışma koşullarımızı iyileştirmek,

 • TÜSAD Akademi toplantılarını nitelik ve nicelik olarak daha da zenginleştirmek ve uzmanlarımız ile iletişimi artırmak için bölgesel eğitim toplantılarına ağırlık vermek,

TÜSAD Genç Akademisyenler grubu ile başlatılan çalışmaları daha da artırmak ve yaygınlaştırmak,

 • Göğüs hastalıkları uzmanlık alanı ile ilgili olabilecek diğer alanlardaki uzmanlık dernekleri ile işbirliği ortamını daha da zenginleştirmek,
 • Derneğimizin önderliğinde kurulan KOAH Hastaları Derneğinin kurumsal yapısını güçlendirmesine ve hastaların eğitimlerine destek olacak programların başlatılmasına destek vermek,
 • Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde göğüs hastalıkları alanında sertifikasyon programlarını gerçekleştirmek,
 • COPD İstanbul toplantılarını Avrupa’da ve bölgemizde markalaştırmak,
  • Göğüs hastalıkları alanında çok merkezli çalışmalara eşgüdüm ve bilimsel danışmanlık desteği vermek, üyelerimizin bilimsel çalışmalarında vermekte olduğumuz tasarım, istatistik, makale yazımı ve İngilizce’ye çevirmenlik desteğini yaygınlaştırmak,  
  • Yıllık kongremize bilimsel çalışmalarla katılmak isteyen daha çok üyemize katılım için burs desteği vermek.

 

 

Dernek Künyesi

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 22 Haziran 1970

Üye Sayısı: 3010

Kamu Yararı Statüsü: Var

Yayınlar:  
Süreli Yayınlar: “Eurasian Journal Of Pulmonology”, Solunum Aktüel, KOAH Bülteni, Astım Bülteni

TÜSAD Eğitim Seti Kitapları: Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi, Hasta ve Yakınları İçin Astım, Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım, Avrupa Sigara Bırakma Kılavuzu, Göğüs Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirme Rehberi, Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları Başvuru Kitabı, Tüberkülozda Özel Durumlar, Trakea, Plevra Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi, Öksürük Nedenleri Tanı ve Tedavi, Mekanik Ventilasyon, KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyon, İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Güncel Tanı ve Tedavi Yaklasımları, Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım, Solunum Tedavileri Uygulayanlar İçin Aerosol Tedavi Cihazları Rehberi

Adres: Kozyatağı Mah. Sümko Sitesi M7-A Blok K: 10 D: 41 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 410 22 58-59

Faks: 0 216 410 22 60

Web Adresi: www.solunum.org.tr

Twitter: @solunum

Facebook: @TUSAD

 

Yönetim Kurulu   Üyeleri:

Başkan: Filiz Koşar

Başkan Yardımcısı: Arzu Mirici

2. Başkan: Mecit Süerdem

Genel Sekreter: Ali Fidan

Sayman: Ferhan Özşeker 

Akif Turna

Aydın Yılmaz

Berna Kömürcüoğlu

Gönenç Ortaköylü

Meral Gülhan

Levent Dalar               

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Oğuz Köktürk

Attila Saygı

Figen Atalay

 

Onur Kurulu Üyeleri:     

Meliha Terzioğlu 1970-1994

Müzeyyen Erk 1994-2000    

Mustafa Yaman 2000-2006

Can Öztürk 2006-2011         

Mecit Süerdem 2011-2013

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer