YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Nöroloji Yan Dalları ve Türk Nöroloji Derneğinin AçıklamasıProf. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

30.05.2011, Pazartesi

Tüm Yazıları

“Uzmanlık süresinin dört yıla indirilmesi çağın gerektirdiği bilgi birikimi, genişlemiş müfredat ve Avrupa-dünya ülkeleriyle uluslararası alanda eşitsizlik oluşturacağı gerekçesi ile tekrar beş yıla çıkarılması ve rotasyonların eğitim müfredatımızın gerektirdiği şekilde önerilerimiz doğrultusunda düzenlenmesi için derneğimizce dava açılmış ve dava sonucunda Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu kararı takiben Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’nda 21-22-23 Haziran 2010 tarihli 21 inci toplantısında almış olduğu 82 no’lu rotasyonlar hakkındaki kararın, göğüs hastalıkları, nöroloji ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık alanları ile ilgili bölümlerinin yargı kararları nedeniyle uygulanabilirliği kalmadığından, 25 Ocak 2011 tarihinde yapılan TUK toplantısında nöroloji rotasyonları 4 ay çocuk nörolojisi, 9 ay ruh sağlığı ve hastalıkları, 3 ay iç hastalıkları olarak uygulanması şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan açıklamalarda o anda eğitimleri bitmemiş olan asistanların yargı kararları çerçevesinde yeni belirlenmiş rotasyonları süreleri ile tamamlamadıkları ve toplam eğitim süresi olarak da beş yılı tamamlamadıkları takdirde uzman olamayacaklarını ifade etmiştir. Sağlık Bakanlığından Danıştay kararı sonrasında asistanların hak kaybına uğramasını önleyecek biçimde geçiş sürecine ilişkin bir düzenleme yapılması beklenmesine karşın, uzmanlık eğitimi süresinin Bakan onayıyla beş yıl olması ve bu sürenin uzmanlık eğitiminin hangi aşamasında olursa olsun bütün asistanlar yönünden ayrımsız uygulanması yönünde karar alınması diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi bizim alanımızda da sıkıntılı bir sürece neden olmuş iken ve bu durumun eski ve yeni yönetmelikle asistan olan hekimler için farklı uygulamalar getirmesi beklenirken, bu düzenlemeler gerçekleşmemiştir. 

6225 sayılı Yasa 26 Nisan 2011 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın içinde tıpta uzmanlık dalları ve yan dallarına ilişkin ekli çizelgeleri düzenleyen ve geçiş dönemi hükümlerini içeren maddeler yer almaktadır. Uzmanlık alanlarına bağlı yan dalların yer aldığı ekli çizelgede nöroloji yan dalı olarak algoloji, klinik nörofizyoloji ve yoğun bakım yer almaktadır. Nöroloji uzmanlık eğitim süresi tekrar dört yıl olarak belirlenmiştir.  ANCAK EN SON 2-3 MAYIS 2011 TUK TOPLANTISINDA, UZMANLIK SÜRESİNİN HALEN ASİSTANLI⁄I DEVAM EDEN ASİSTANLARIN İSTEK BELİRTMELERİ HALİNDE UZMANLIK E⁄İTİM SÜRELERİNİN 5 YIL OLARAK TAMAMLANABİLECE⁄İ YOLUNDA GENELGE HAZIRLAMA KARARI VERİLMİŞTİR.

2-5.2011 tarihinde yapılan TUK toplantısında 9 uzmanlık alanının rotasyonları tekrar belirlenmiştir. Nöroloji rotasyonları ve rotasyonları tekrar belirlenen diğer uzmanlık alanları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Yoğun bakım alanında daha önce yapılan başvuruların verilen yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı bilinmektedir. Bu nedenle başvurudan vazgeçip geçmemenin kritik bir önemi bulunmamaktadır. Ancak Ana Muhalefet Partisi’nin Anayasa Mahkemesine iptal davası açması halinde yan dal belgeleri verilmeden önce Yasa’nın bu maddelerinin iptali söz konusu olur ise önceki başvuruların bir önemi olabilir. Her olasılığa karşı önceden başvuruda bulunmuş olan hekimler yönünden yeni çalışmalarını da içeren yeni bir başvuru dosyası vermekte yarar bulunmaktadır. Daha önce verilmiş dosyaları geri alabilmek için önceki talepten vazgeçme koşulunun ileri sürülmesi halinde böyle bir yolun tercih edilmemesini öneriyoruz.

Çocuk nörolojisi ile ilgili olarak hukuksal süreç Anayasa Mahkemeleri düzeyinde sürdürülecek, çocuk nörolojisinin nöroloji rotasyonu olarak devam etmesi konusunda TUK ile görüşme ve gerekirse hukuki girişim başlatılacaktır.

Nöroloji alanındaki uzmanlık eğitiminin en yüksek bilimsel gelişmeye ulaşması ve en iyi hizmet verebilme düzeyini yakalayabilmesi için eğitim süresi ve içeriğinin belirlenmesi yönündeki çabalarımız, ne yazık ki yaşanan belirsiz yasal süreç nedeniyle, eğitim almakta olan meslektaşlarımızın derneğimize ilettikleri sıkıntılarda da yansıdığı gibi, hedefine ulaşamamaktadır. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu olarak sizlerin destekleri ile çaba ve çalışmalarımız sürdürülecektir.

 

Türk Nöroloji Derneği YönetimKurulu”

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu’nun bu açıklamasını destekliyor ve aşağıdaki paragrafın eklenmesini uygun buluyorum:

6225 sayılı  Değişiklik Kanunu’nun MADDE-12: Geçici madde-8 e bendinde;

e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İş ve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında, bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.” denmektedir. Bu ifadede ilgili yan dalda uzmanlık belgesi alabilmek için yurt içi veya dışında ilgili yan dalda 5 yıl çalışma koşulu belirtilmektedir. Halbuki bu yan dalın ana dal uzmanı için EK-3 tablosunda tanınan süre 3 yıldır. Bu durumda istenen yıllar birbirlerinden farklı olmaktadır. E bendinde de istenen sürenin en az 3 yıl olması bu çelişkiyi ortadan kaldıracaktır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer