Sağlık yasa teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi...İşte geçen 22 madde
TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü kabul edildi.
Sağlık yasa teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi...İşte geçen 22 madde
15 Kasım 2018 -

Teklif, Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların, reçeteli olarak şahsi kullanım için Sağlık Bakanlığının izniyle Türk Eczacıları Birliğince (TEB) yurt dışından temininde yaşanan sıkıntılara çözüm getiriyor.

Buna göre, TEB'in yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum/kuruluşları aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek, doğrudan hastalara verilebilecek.

Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alınacak.

Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da ceza uygulayabilecek

Teklifle; Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'da değişiklik yapılıyor. Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Yurt dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

450 gün sonunda mesleklerini yapabilecekler

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gün idi.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce oral patoloji alanında doktora eğitimi yapmış olan veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitiren diş hekimlerine, oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilecek.

Diş hekimlerinden, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tıbbı patoloji ve tümör patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup, yurt içinde veya yurt dışında en az 2 yılı eğitim kurumlarında olmak üzere 3 yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilecek.

Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde başvuruları değerlendirecek. Çalışmaları yeterli görülenlere oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilecek.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge'ye, oral patoloji, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak ekleniyor.

Tıbbi cihazların ruhsatlandırma süreçlerinin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlamak amacıyla ruhsatlandırmaya esas tahliller, Sağlık Bakanlığının yanı sıra bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptırılabilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

 Tabip odasından izin almayacaklar

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlıkça yürütülecek ancak bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.

 Embriyo ve üreme hücresi bağışlayana ceza

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayımlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin niteliği ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk edilecek. Savcılık adli işlemleri yerine getirecek.

Teklif, üremeye yardımcı tedavi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Teklife göre, doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu hallerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerini tıbbi yöntemlerle döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek.

Bu tedavi uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen tıbbi esaslar çerçevesinde yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş hekimler tarafından ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı tedavi uygulama merkezlerinde yapılabilecek.

Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak.

Başkasına ait üreme hücresi veya embriyonun kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de yasaklanacak.

Organ nakli kimlerden yapılabilecek?

Canlıdan organ nakli; alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile 4'üncü dereceye kadar (4'üncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öğretim elemanı kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanesinin eğitim birimleri, ihtiyacı ve nitelikleri dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından il bazında belirlenecek ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılacak.

Diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifle; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans, uzmanlık eğitimi veren kurulların birlikte kullanımı hususunda uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılıyor.

Buna göre, birlikte kullanıma konu sağlık tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol imzalanabilecek.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi

Teklifle; sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi amaçlanıyor, sağlık hizmetlerinin daha iyi, etkili ve verimli yürütülebilmesi ve kesintiye uğramaması sağlanıyor.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.

Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanım protokolü yapılmış sağlık tesislerinde çalışacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu kanun kapsamında sözleşme yapılacak.

AK Parti, teklifin 20. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için; devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlaması şart olacak.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
12
1) bb. (dr)
18.11.2018 13:01:34
medimagazindeki yorumlarda olmazsa şu kıyak sözleşmeli hekim durumundanda haberimiz olmayacak.gerçektende bazı hastanelerde döner hariç personele 2 kat maaş mı veriliyor.burada kriter nedir? hangi hastaneler bundan yararlanıyor? terörle ilgisi olmayan hastanelerede bu hak veriliyormu? hastanelerde hangi branşlar bundan yararlanıyor? bakanlık bu konuda lütfen açıklama yapmalı.
People
0
2) Erkan guler (Hekim)
17.11.2018 08:57:34
Yandala 1 ay kaldi
Simdi...
Yandala girdik kazandik tercih yaptik zorunlunun bitmesine 2-3 ay var diyelim..
Onu bekleyip oyle mi gidecegiz yoksa o sene hakkimiz yandi mi eger yaniyorsa aylardir neden calistik kitapcık yayınlandıktan sonra çıkan yasa kapsar mı bu yılı
People
12
3) e.n. (uz.tabip)
16.11.2018 14:52:35
Çift maaş alınan sözleşmeli hekim uygulamasında, önüne gelen torpilli hastanelerin bunu uygulamasıyla birlikte artık bu işinde suyu çıkmaya başladı...
People
5
4) Yan dal (Hasta bakıcı)
16.11.2018 11:44:05
Şimdi yandal sınavı ile millet kaçıyor falan demiş birisi, sınava 37 gün kala mı gelmiş akıllarına millet aylardır ders çalışıyor para harcıyor kurslar için , düşman arama doktor düşmanın doktor sözü akıllara geliyor , mecburi hizmet ile milletin hayatı kaç yıl daha ertelenecek yazık kimsenin sesi çıkmadı zaten izledim oturumu terör örgütü üyeliği ile ilgili maddelerde kavgalar çıktı , madem öyle yan dal uzmanı mecburi hizmete gitmesin , 1 ay kala 2 yıllık emeğini çöpe atsınlar vebali çıkaranların ve sessiz kalanların boynuna , 2 sene önce söyle bunu millet paşa paşa razı olsun şu tarihten itibaren de , oldu bitti yasalar ile hayatlar harcanıyor
People
1
5) drfb (uzman)
16.11.2018 04:58:32
Sen devletin namususun, polklinikte savunmasızca işini yaparken, adam gelip dövse, kırsa, gaz sıksa, sövse, tehdit etse, mala zarar verse 2 sene altı ceza erteleniyor, bilgisayar oyunu mu bu can veriyor ilki sayılmıyor. Sonra gel de antibiyotik yazma rapor verme, randevusuz bakma yersin dayağı valla.. dayağı az yedin derler bir de senmisin şikayetçi oldun diye ertelenecek karar için zanlıdan çok mahkeme mahkeme sürünürsün. Bi de soruşturma yersin, dayak küfür sonrası bi de özür dilemekte var.
People
2
6) Umut Can (Doktor)
15.11.2018 18:29:24
Ali Çantabey , isminizi google a yazdım, bu yorumu yazanin psikolojisini biraz olsun anlayabilmek için , kimdir acaba diye, onu böyle yazmaya iten şey nedir diye ; ancak Ekim 2016 da adınızın yanına "hekim", Mart 2018 de "uzman" , Mayıs 2018 de tekrar "hekim" yazarak medimagazinin başka gönderilerini de trollediginizi gözlemledim. Trollemenin de bir sistematiği olmalı bence . Bugün yani 15 Kasım 2018 de de adınızın önüne "yandal uzmanı" yazmışsınız. Rotasyon kabiliyetiniz kuvvetli belli ki . Ama Yazdıklarınızı anlamaya uğraşmamaya karar verdim, ki siz de bence çok anlamadan dusunmeden yazmışsınız , duzgun trollük yapmayı bile becerememişken, yandal uzmanlığı konusundaki fikirlerinizin sağlıklı , yorumlarınızın değerlendirmelerinizin kanıta ve akla dayalı olmasını beklemiyorduk zaten .
People
3
7) . (.)
15.11.2018 12:22:07
'Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak,.' BÖYLE BİR KURAL YOK NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ EDİTÖR HİÇ Mİ HABERLERİ KONTROL ETMİYORSUN.

People
29
8) hemşire (hemşire)
15.11.2018 12:13:23
kamuda en düşük maaşı biz sağlık çalışanları alıyoruz herşey dahil 10 yıllık hemşire sağlık memuru olarak 3600 tl alıyorum. bizler ki hasta altı temizliği hasta banyosu enfeksiyonu bulaşıcı hastalıkları tedavileriyle gece gündüz uğraş ne hafta sonu ne resmi tatili ne yaz tatili ne kış tatili durmadan çalış hasta ile hasta yakını ile birebir ilgilen gel gör ki kamuda en düşük maaşı al.hastanede çalışan şirket personelleri taşeron arkadaşlar bile bizim maaşlarımız kadar maaş alır oldular fazla mesai 3000 tl maaşa alanlar var sekreterler,ahçılar,taşınır kayıt boşa okumuşuz boşuna emek vermişiz boşuna kpss ye girim memur olmuşuz gir bir şirkete oh ne güzel.emsalimiz dengemiz olan diğer kurum çalışanları bir polis 5000 tl bir öğretmen 5000tl bir vaiiz 5000 tl bir zabıta eri itfaiye eri 4800tl bir astsubay 6500 tl bir uzman çavuş 4500 tl alırken bizlerin bu maaşı nedir Allah aşkına herşeyin başı sağlık iken bütün oylar sağlıktaki memnuniyetten gelir iken bizleri hiç yerine koyan sahip çıkmayan başta yetkili sendika ,sağlık bakanlığımız hükümetimiz bir açıklama yapsın isteriz bizlere bu yapılan revamıdır,hak mıdır.imkanım olsa bu mesleği bir dk yapmam diğer kurumlara geçer masa başı mis gibi çalışırım hastanede hastalarla uğraşmaktansa . ne yıpranmamız var işe yarar yılda 40 gün varsın sizlerin olsun,ne ek göstergemiz var askerler gibi 3600 ,ne emekliye yansıtılan doktorlar gibi sabitlerimiz var, ne maaşlarımız işe yarar diğer kurumlardaki gibi 5000 tl vb vb 20 yıldır sağlık çalışanlarına hiç bir iyileştirme hiçbir ek zam yapılmadı can güvenliğimiz olmadan çalışıyoruz şehir hastaneleri yeni hastaneler yapıyor ama önemli olan yeni binalar değil hizmet verev çalışanlardır oranın güzelliğini kalitesini memnuniyetini bunları yapanlarda sağlıkçılardır.
yeter artık bir de saglık çalışanları için birseler yapın olmaz mı
People
17
9) ali çantabey (yandal uzmanı)
15.11.2018 11:20:38
Yeni uzman olan çocukcu ve dahilyecilerin yandal uzmanlığa başlaması için mecburi hizmeti tamamlama şartının gelmesi iyi olmuş. bu zamana kadar yandal sınavları, MECBURİDEN KAÇMAK İÇİN FIRSAT OLARAK görülüyordu..Ankaranın doğusunuda görmek lazım oralarada hizmet götürmek lazım.
People
13
10) A (İ)
15.11.2018 10:05:37
Cık cık cık!! Yazık yazık, dağ fare doğurdu. Yahu bari şiddet uygulanan mutlaka tutuklanacak ve ilk duruşmaya kadar tutuklu kalacak diye bir yasa çıkarın be kardeşim. Biraz caydırıcı olur hiç olmazsa
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA