Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01 Ekim 2014 09:29 -

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci denemede %25”ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncüdenemede %20”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 AynıTebliğin 2.4.1.B-1 numaralıalt maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrasının üçüncücümlesinde yer alan “açıkça belirtilmelidir.”ibaresinden sonra gelmek üzere “Ağız ve Dişmuayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.”ibaresi eklenmişve dördüncücümlesinde yer alan “10 gün”ibaresi “10 işgünü”olarak değiştirilmiştir.

b) Maddenin üçüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başta zihinsel özürlüolmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğüyaşanan özürlükişilerin diştedavileri, sınırlıuyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altında müdahale gerekmesi durumunda genel anestezi veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.”

c) Maddenin beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlıağız ve dişsağlığımerkezleri (ADSM), ağız ve dişsağlığıhastaneleri, ağız ve dişsağlığıeğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin dişhekimliği fakültelerince üçdişhekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucularıile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki dişünitelerine başvurabilirler. Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlıolmadığıve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılmasıgerekmektedir.”

MADDE 3 AynıTebliğin 2.4.4.F-1 numaralıalt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanmasıiçin;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıiçin fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TanıListesi”nde (EK-2/D-2) (*) işaretli (bölge kontrolüne tabi olmayan) tanılarda 30 seans sonrasıdevam edilecek tedaviler için;

1) 31-60 seansa kadar (60 ıncıseans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıiçin en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı(sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmasıdurumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca),

2) 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıiçin en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı(sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmasıdurumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncübasamak sağlık kurumu sağlık kurulunca,

sağlıkraporu düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Düzenlenen raporda ayrıntılıhastalık hikâyesi dışında SUT eki EK-2/D-2 Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalıklar için; Sağlık Bakanlığıtarafından yayınlanan “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri”esas alınarak mevcut hastalığa ve komplikasyonlarına uygun ayrıntılımuayene ve değerlendirme sonuçlarıbelirtilecektir. 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıiçin düzenlenecek sağlık kurulu raporunda tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler ayrıca belirtilecektir. Raporun sonuçbölümünde elde edilen değerlendirme ve muayene bulgularına uygun olarak, tanıve tanıya ilişkin ICD-10 kodlarıile hastanın kaçseans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına ihtiyacıolduğu ve uygulanacak bölge yazılacaktır.”

MADDE 4 AynıTebliğin 2.4.4.F-2 numaralıalt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin Kuruma faturalandırılabilmesi için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Ayakta veya yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyapılacak hastalarda, hastanın tedaviye girdiği kurumun fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından belirlenecek tedavi ayrıntıları(elektroterapi uygulamaları, egzersiz çeşitleri, masaj, manipülasyon uygulamaları, ortez-protez uygulamalarıve eğitimi, konuşma terapisi uygulamaları, iş-uğraşıterapisi uygulamalarıvb. gibi tedavi uygulamaları; bu tedavilerin süreleri, dozlarıve sayıları, uygulanan vücut bölgeleri gibi), hazırlanacak tedavi çizelgesine yazılarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimince kaşelenip imzalanacaktır.

(3) 3713 sayılıKanuna göre aylık bağlanmışmaluller, 5434 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılıKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılıKanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılıKanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımıve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulühastalarda SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan raporlara göre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır.

(4) Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynıbölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanır.

(5) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynıbölgeden toplam 30 seans, iki farklıvücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynıbölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 2.4.4.F-6(2) fıkrasında belirtilen bölge, seans ve sağlık raporu sayılarıda hesaba katılır. Ekstremitelerdeki sağve sol bölgeler ayrıbölge olarak değerlendirilir. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolüyapılmaz.

(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariçolmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığıtarih itibariyle bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır, devam eden yıllarda; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinin a bendi ile b bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır. 61 seans sonrasıtedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-1(1)b bendinin 2 numaralıalt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanmasıhalinde Kurumca karşılanır.

(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon”başlığıaltında yer alan “Değerlendirmeler”alt başlığındaki işlemler hariçolmak üzere, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmışolmasıkaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. (SUT eki EK-2/A-1 Listesinde E4 kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde belirlenen puana %35 ilave edilerek faturalandırılır.) Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamamasıhalinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon”başlığıaltında yer alan “Değerlendirmeler”alt başlığındaki işlemlerin yapılmasıhalinde tedavi, hizmet başıödeme yöntemi ile faturalandırılır.

(8) EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıhariçolmak üzere sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına, tedaviye başlanıldıktan sonra 5 işgününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmedikçe uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Kurumca karşılanmaz. Ara verilmeden önce uygulanan tedavi, bölge ve seans kontrolünde dikkate alınır.

(9) Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdışındaki sağlık hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi), SUT hükümlerine uyulmak koşuluyla “hizmet başına ödeme yöntemi”ile faturalandırıldığında Kurumca karşılanır.

(10) Trafik kazasısonrasıgerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazasıile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıdikkate alınmaz.

(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 kodu ile yer alan tanılarda;

16 yaşından küçük (16 yaşdahil) olan hastalarda, 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır.

16 yaşından büyük olan hastalarda, 2.4.4.F.1 (1) fıkrasının a bendinde belirtilen rapora istinaden yılda en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır.

Ayrıca G80 kodu ile yer alan tanılarda mobilitenin korunmasının sağlanmasıya da gerçekleştirilmesi amacıyla cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığıtakdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıiçin en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı(sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmasıdurumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncübasamak sağlık kurumu sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıKurumca karşılanır.”

MADDE 5 AynıTebliğin 2.4.4.I numaralımaddesinin üçüncüfıkrasıyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 AynıTebliğin 2.4.4.İ-1 numaralıalt maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iki”ibaresi “üç”olarak değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Harp malullüğükapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılıNakdi Tazminat ve Aylık BağlanmasıHakkında Kanuna veya 2330 sayılıKanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasınıgerektiren kanunlara göre malullük aylığıalmakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılıKanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulüolarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımıve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 7 AynıTebliğin 3.1.2 numaralımaddesinin onyedinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve (e) bendinde yer alan “edilen malzemenin”ibaresi “edilen tıbbi malzemenin”ibaresi olarak değiştirilmiştir.

“a) SUT ve eki listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatlarıaşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT ve eki listelerinde yer almayan tıbbi malzemelerden, benzer nitelik veya aynıişlevsel özellikte olanların SUT ve eki listelerde yer almasıdurumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatıolarak uygulanır.

c) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemeler ile benzer nitelik veya aynıişlevsel özellikte olmayan tıbbi malzeme bedellerinin ödemeleri ise, söz konusu tıbbi malzemenin Kurumca uygun görülerek bu listelere eklenmesi halinde mümkün olacaktır.”

MADDE 8 AynıTebliğin 3.1.3 numaralımaddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temin edilen ilgili branşlara”ibaresinden sonra gelmek üzere “/ürün gruplarına”ibaresi eklenmiştir.

b) Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi “Aşağıda tanımlıSUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”şeklinde değiştirilmişve aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A),”

c) Maddenin dördüncüfıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili branş/ürün grubu listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş/ürün grubu listelerinde bulunan ve ilgili branştarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş/ürün grubu listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branştarafından faturalandırılmasıhalinde bedelleri Kurumca karşılanır.”

ç) Maddenin yedinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda hiçbir koşulda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak ısmarlama tıbbi cihaz kapsamında bulunan tümör rezeksiyon protezi şeklindeki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında bu şart ve MEDULA-Hastane sistemi üzerinden faturalandırma şartıaranmayacak olup manuel faturalandırılmasıhalinde bedelleri Kurumca karşılanır.”

MADDE 9 AynıTebliğin 3.2.1 numaralımaddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 3.2.1.A numaralıalt maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SUT ve eki”ibaresi “SUT eki”olarak ve ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

b) 3.2.1.B numaralıalt maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SUT ve eki”ibaresi “SUT eki”olarak ve ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

c) 3.2.1.C numaralıalt maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SUT ve eki”ibaresi “SUT eki”olarak ve ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 10 AynıTebliğin 3.3 numaralımaddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a ) 3.3.1 numaralımaddesi başlığıile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.3.1 Yara bakım ürünleri ve Antimikrobiyal Örtüler

(1) Yara bakım ürünlerinin veya antimikrobiyal örtülerin bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karşılanır.

(2) Yara bakım ürünleri veya antimikrobiyal örtüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporları;

a) Yatarak tedavide; takip ve tedaviyi yapan uzman hekim ile genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığısağlık kurullarınca,

b) Ayakta tedavide; resmi sağlık kurum/kuruluşlarında genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, geriatri uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığısağlık kurullarınca düzenlenecektir. Ancak, immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için sağlık kurulu raporu üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından,

düzenlenecektir.

(3) Yara bakım ürünlerinin veya antimikrobiyal örtülerin kullanımına dair düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında hasta kimlik bilgilerinin dışında;

a) Etyolojik tanı(diyabetik ayak yarasıvb.),

b) Yara ve/veya yaraların anatomik lokalizasyonu,

c) Yara ve/veya yaraların ebatları,

ç) Klinik bulgular (eksüdasyon, kavitasyon enfeksiyon gibi özellikler ayrıca belirtilecektir),

d) Öncesinde medikal ve/veya cerrahi tedavi uygulanıp uygulanmadığı,

e) Tercih edilen yara bakım ürününün veya antimikrobiyal örtülerin tercih gerekçesi, tipi, ebatları, değiştirilme süresi bilgilerinin,

yeralmasızorunludur.

(4) Sağlık kurulu raporunda belirtilen yara bakım ürünüveya antimikrobiyal örtüdışında başka bir yara bakım ürünüveya antimikrobiyal örtükullanılmasıgerektiğinde, gerekçesi ile birlikte yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(5) Sağlık kurulu raporlarıayakta tedavide 2 ay, yatarak tedavilerde ise yatışsüresince geçerlidir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında sağlık kurulu raporlarıayakta tedavide 6 ay geçerlidir.

(6) Ayakta tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için, sağlık kurulu raporuna dayanılarak genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, geriatri veya deri ve zührevi hastalıklarıuzman hekimlerinden biri tarafından reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılmasıgerekli görülen yara bakım ürünleri için, resmi sağlık tesislerinde görev yapmakta olan deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

(7) Tek reçetede en fazla 15 günlük miktar yazılabilir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylık miktar yazılabilir.

(8) Reçetenin tekrar düzenlenmesi halinde yara/yaraların ebatlarıreçeteyi yazan hekim tarafından sağlık kurulu raporunun arkasına yazılır ve rapor aynıhekim tarafından imzalanarak kaşelenir.

(9) Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayıgösteren yara bakım ürünleri ile “immünobüllözve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında”hastalığında kullanılmasışartıyla gazlıbez ve çeşitleri, sargıbezi ve çeşitleri, petrolatum/parafin emdirilmişleno bez dokuma, yapışmayan köpük örtüler, yapışmayan film örtüler ve yapışmayan prokolloidler gruplarında yer alan yara bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır.

(10) Yanık tedavisi uygulanan durumlarda, yatan hastalar için kullanılan yara bakım ürün grubuna dair ödenen malzeme gruplarından ayrıolarak,

a) Deri eşdeğerlerinin (sentetik/hayvan kaynaklı), eklem alanlarınıiçeren veya yüz mimiğini etkileyen veya %40’ıgeçen 3. derece yanıklarda, üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımıhalinde bedeli Kurumca karşılanır.

(11) Yanık hastalarının ayakta tedavilerinde, SUT ve eki listelerde yer alan yara bakımıile ilgili hükümler geçerlidir.

(12) Ebatları100 cm2 ye kadar (100 cm2 dâhil) olan ürünler küçük yara örtüsü, 101-225 cm2 arası(225 cm2 dâhil) olan ürünler orta yara örtüsü, 226 cm2’nin üzerinde olan ürünler büyük yara örtüsüolarak kabul edilir.”

b) 3.3.4.A maddesinin dördüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dermis ve/veya epidermis yerine geçen allogreftlerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

c) 3.3.9 numaralımaddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmışve aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Yüzey yenileme implantları”

ç) 3.3.9 numaralımaddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarında”ibaresinden sonra gelmek üzere “(eğitim verme yetkisi olan klinik)”ibaresi eklenmişve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 3.3.14 numaralımaddesi başlığıile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.3.14 Kıkırdak hücre kültürleri

(1) SUT eki “EK-2/B Hizmet Başıİşlem Puan Listesi”için 612731 veya 612975 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalıİşlem Puan Listesi”için P612731 veya P612975 SUT kodlarıile birlikte uygulanmasıve üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik), Sağlık Bakanlığı“Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınmasışartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”

e) 3.3.15 numaralıalt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 3.3.16 numaralımaddesinin üçüncüfıkrasının (b) bendinde yer alan “durumunda bedeli Kurumca karşılanır.”ibaresi yürürlükten kaldırılmışve aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Hiatus ve diyafragma hernilerinin açık ve laparoskopik onarımlarında durumunda bedeli Kurumca karşılanır.”

g) 3.3.21 numaralımaddesi başlığıile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.3.21 Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar

(1) Üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarında kullanılmasıhalinde bedelleri Kurumca karşılanır.”

ğ) 3.3.29 numaralımaddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışıuygulamalarında, acil servislerde veya yatarak tedavilerde, epikrizde aşağıdaki durumlardan en az birinin belirtilmesi şartıyla en fazla 2 (iki) adet olmak üzere bedelleri Kurumca karşılanır.”

h) 3.3.31 numaralımaddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) SUT eki “EK-2/B Hizmet Başıİşlem Puan Listesi”için 612732 veya 612976 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalıİşlem Puan Listesi”için P612732 veya P612976 SUT kodlarıile birlikte uygulanmasıve üçüncübasamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanılmasıhalinde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 11 AynıTebliğin 4.2.42.B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralıalt bendinde yer alan “en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU”ibaresi, “en fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU”olarak ve (2) numaralıalt bendinde yer alan “en fazla 2 uygulama, siklus başı4500 IU ye kadar toplam 9000 IU”ibaresi “en fazla 3 uygulama, siklus başı4500 IU ye kadar toplam 13500 IU”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 AynıTebliğeki “Hizmet Başıİşlem Puan Listesi”nde EK-2/B aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye “614170”SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem eklenmiştir.

 

614171

Perkütanomurga tümör ablasyon tedavisi

Beyin cerrahisi, Radyoloji veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılır.

 

845,00

 

 

b) Listede yer alan “614180”SUT kodlu işlem aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

614180

Büyük kemik bifokal

 

900,34

 

 

c) Listede yer alan “EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA”başlığı“KEMİK UZATMA/DEFORMİTE DÜZELTME CERRAHİSİ”olarak değiştirilmiştir.

ç) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen işlemler bu Tebliğeki (1) numaralılistede belirtilmiştir.

d) Listeden “614310”SUT kodlu “Eksternalfiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi”işlemi çıkarılmıştır.

MADDE 13 AynıTebliğeki “Tanıya Dayalıİşlem Puan Listesi”nde EK-2/C aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P803190”SUT kodlu “Perkütanablasyon tedavisi”işleminden önce gelmek üzere E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedavilerbaşlığıeklenmiştir.

b) Listede yer alan “EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA”başlığı“KEMİK UZATMA/DEFORMİTE DÜZELTME CERRAHİSİ”olarak değiştirilmiştir.

c) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen işlemler bu Tebliğeki (2) numaralılistede belirtilmiştir.

ç) Listeden “P614310”SUT kodlu “Eksternalfiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi”işlemi çıkartılmıştır.

d) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğeki (3) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 14 AynıTebliğeki “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TanıListesi”EK-2/D-2 bu Tebliğeki (4) numaralılistede yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 15 AynıTebliğeki ““İntraoperatifNöromonitorizasyon ”İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi”nde Ek-2/D-4 yer alan “615970, P615970”SUT kodlu işlemin adı“Torakaldisk eksizyonu”olarak değiştirilmişve “615971, P615971”SUT kodlu “İnterbodyfüzyon ameliyatı(ekstrem lateral, direkt lateral)”işlemi eklenmiştir.

MADDE 16 AynıTebliğeki “KURUMCA BEDELİKARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİMALZEMELER”başlıklıEK-3/B-2 listesinin dördüncüsırasında yer alan “Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler/Xenogreftler/Sentetik Greftler”adlıtıbbi malzemenin adı“Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 AynıTebliğeki “Diğer Protez Ortezler”başlıklıEK-3C-3 listesinde yer alan “DO1021”SUT kodlu tıbbi malzeme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

SUT KODU

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI

 

 

YENİLENME
SÜRESİ

ÖZEL
KOŞULLAR

AKTİVİTE SKORU

FİYAT (TL)

DO1021

GÖZ PROTEZLERİ

 

 H

 

 

 

 150,00

 

 

MADDE 18 AynıTebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/E-1 aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “103103”SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı17.000,00 TL (Onyedibin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

b) Listede yer alan “102720”SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT(TL)

 

103104

SERVİKAL FÜZYON İMPLANTI (SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, STANDART, SENTETİK GREFTLİ)

961,00

 

 

c) Listede yer alan “102765”SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT(TL)

103105

LOMBER FÜZYON İMPLANTI (LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, PLIF, SENTETİK GREFTLİ)

1.000,00

103106

LOMBER FÜZYON İMPLANTI ( LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK,TLIF,SENTETİK GREFTLİ)

1.450,00

 

 

MADDE 19 AynıTebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji BranşıArtroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/F-2 fiyatıdeğişen tıbbi malzemeler bu Tebliğeki Liste (5) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 20 AynıTebliğeki EK-3/J “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “KB1009”SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

b) Listede yer alan “KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARLARI”başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilateral işitme kaybıolan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynıresmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıklarıuzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda veya Sağlık Bakanlığıİşitsel İmplantlarBilimsel Danışma Komisyonu tarafından kemiğe monte işitme cihazıyerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanmasıhalinde Kurumca bedeli karşılanır.”

c) Listede yer alan “ORTA KULAK İMPLANTI”başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilateralişitme kaybıolan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynıresmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıklarıuzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda veya Sağlık Bakanlığıİşitsel İmplantlarBilimsel Danışma Komisyonu tarafından orta kulak implantı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanmasıhalinde Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) Listede yer alan “BEYİN SAPI İMPLANTI”başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koklear implant ekibi tarafından değerlendirilmişve yapılan CT ve/veya MRI incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmadığıveya tam gelişmediği veya hasar gördüğütespit edilen hastalara beyin sapıimplantı sağlık kurulu raporu ile veya Sağlık Bakanlığıİşitsel İmplantlarBilimsel Danışma Komisyonu tarafından beyin sapıimplantı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanmasıhalinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 21 AynıTebliğin “Kadın Hastalıklarıve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/K fiyatıbelirlenen tıbbi malzemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT (TL)

KD1002

MERSİLEN TAPE 65 MM İPLİK 30 CM TAPE 5 MM ½ YUVARLAK BLUNT POINT ÇİFT İĞNELİ SERKLAJ SÜTÜRÜ

69,00

KD1007

SİLİKON BALON HSG KATETERİ

35,00

KD1017

6 KOLLU MESH

750,00

 

 

MADDE 22 AynıTebliğeki “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/L aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede fiyatlarıbelirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğeki (6) numaralılistede belirtilmiştir

b) Listeden “TORBALAR”,“ÜRİNER SİSTEM SONDALARI”başlıklarıve başlıkların altında yer alan “UR1018”, “UR1019”, “UR1020”, “UR1021”, “UR1022”, “UR1023”, “UR1024”, “UR1025”, SUT kodlu tıbbi malzemeler ile “ÜROSTOMİTORBALARI ve MALZEMELERİ”başlığıve başlığın altında yer alan “UR1082”,”UR1083”,”UR1084”SUT kodlu tıbbi malzemeler çıkarılmıştır.

MADDE 23 AynıTebliğin “Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/O fiyatıbelirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğeki (7) numaralılistede belirtilmiştir.

MADDE 24 AynıTebliğin “NefrolojiBranşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/P fiyatıbelirlenen tıbbi malzemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT (TL)

NF1015

HEMODİYAFİLTRASYON ARTER-VEN SETİ

10,00

NF1020

HEMOFİLTRE, HİGH FLUX

165,00

NF1030

PD-PEAD PERİTON DİYALİZ BAĞLANTI SETİ (BEBEK İÇİN)

20,00

NF1031

ALETLİ PERİTON DİYALİZİ SETİ (BEBEK İÇİN)

20,00

 

 

MADDE 25 AynıTebliğin “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve AğrıTedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/T fiyatıbelirlenen tıbbi malzemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SUT KODU

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT (TL)

AN1200

SÜREKLİ SANTRAL VENÖZ OKSİJEN SATÜRASYONU ÖLÇÜMÜ İÇİN SANTRAL KATETER

200,00

AN1220

SÜREKLİ KARDİYAK DEBİ ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ İÇİN KATETER VE ÖLÇÜM SETİ

400,00

AN1270

DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (YENİDOĞAN)

1.100,00

 

 

MADDE 26 AynıTebliğin;

a) “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/A bu Tebliğeki Liste (8)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

b) “EksternalAlt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi”EK-3/C-2 bu Tebliğeki Liste (9)’da yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

c) “Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/C-5 bu Tebliğeki Liste (10)’da yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

ç) “Beyin Cerrahisi BranşıKranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/E-2 bu Tebliğeki Liste (11)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

d) “Ortopedi ve Travmatoloji BranşıTravma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/F-4 bu Tebliğeki Liste (12)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

e) “Göz Sağlığıve HastalıklarıBranşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/G bu Tebliğeki Liste (13)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

f) “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/H bu Tebliğeki Liste (14)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

g) “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/I bu Tebliğeki Liste (15)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

ğ) “Radyoloji Branşıve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/M bu Tebliğeki Liste (16)’da yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

h) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/R bu Tebliğeki Liste (17)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

ı) “Göğüs Hastalıklarıve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”EK-3/S bu Tebliğeki Liste (18)’de yer aldığışekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 27 Bu Tebliğin;

a) 12 nci maddenin (a) ile (b) bendi ve 13 üncümaddenin (a) ile (d) bendi 30/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

b) 7 ila10 uncu maddeleri ve 16 ila 26 ncı maddeleri 1/10/2014 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımıtarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE 28 Bu Tebliğhükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyürütür.

 

Tebliğin Ekleri

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ABDULLAH AŞAR (SAĞLIK MEMURU)
01.10.2014 12:35:13
kurum sahipleri bir yorumlasın şu FTR düzenlemelrini
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)