Sağlık Bakanlığı teşkilat kanununda değişiklik yapan tasarı Meclise sevk edildi
Sağlık Bakanlığı teşkilat kanununda değişiklik yapan tasarı Meclise sevk edildi
19 Haziran 2012 01:19 - MEMURLAR.NET
T.C. BAŞBAKANLIK

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

2/z 6S8

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-562

Konu : Kanun Tasarısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği."

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (r) bentleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "basın ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 19/A- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç hâlinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir."

"(7) Sözleşmeli personelin çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(8) Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri Birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır."

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder."

MADDE 7- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlardan geçici 1 inci madde uyarınca önceki görevlerini yapmaya devam edenlere, 2/11/2011 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere ve söz konusu görevleri yürüttükleri sürece 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme eski kadroları esas alınmak suretiyle aynı usûl ve esaslar çerçevesinde ödenmeye devam olunur."

MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin "Başhekim" ve "Başhekim Yardımcısı" bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başhekim  
a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim150600
b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi*150450
c) Hekim, Diş Hekimi150200
Başhekim Yardımcısı  
a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi150270
b) Hekim, Diş Hekimi150180
c) Diğer100125"

MADDE 9- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,"

MADDE 11- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 9- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850.000'e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapar.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranlan, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranlan esas alınarak Bakanlığın tâbi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolanna atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlanna ait eğitim görevlisi kadrolan da kullanılabilir.

Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumlan ayn ve bağımsız olmak suretiyle eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapabilirler. İşbirliği yapılacak hususlarda Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir.

Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken çıkanlacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 12- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Eczacılar ve diş tabipleri, 31/12/2012 tarihine kadar ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklann seçimi için yapılacak sınavlara tâbi olmaksızın kura ile kamu hizmeti ve görevlerine atanabilir."

MADDE 13- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

"Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artınmlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlanna ihtiyaç sebebiyle haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir."

"Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlann; her bir araştırma görevlisi/asistan başına azamî kayıtlı kişi sayısı 4.000 kişiyi aşmamak ve her kayıtlı kişi başına (görev yapacak araştırma görevlisi/asistan sayısı da esas alınmak suretiyle) aylık beş Türk Lirasından fazla olmamak üzere belirlenecek tutar, çalışılan aya ait sonuçlann ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içinde ilgili döner sermaye mevzuatı hükümlerine tabi tutulmaksızın döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatınlır. Bu tutan üç katına kadar artırmaya Sağlık Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kayıtlı kişi başına belirlenen tutar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin artışı oranında artınlabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulanması hâlinde ödeme tutarının % 20'sine kadar indirim yapılır.

Bu şekilde kurumlarca oluşturulacak aile sağlığı merkezlerinin bu Kanun kapsamında oluşacak tüm giderleri sekizinci fıkrada belirtilen hesaplardan ödenir. Kurumlarınca aile hekimliği hizmetlerinde çalıştırılan öğretim üyesi, eğitim görevlisi, araştırma görevlisi ve asistanlara; kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterlere göre yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İlgililere yapılacak toplam ödeme, kadrolarına bağlı olarak yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere beşinci fıkrada yer alan sınırlan aşamaz. Sekizinci fıkra kapsamında oluşturulan aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile sağlığı elemanlarına 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen azamî ek ödeme tutarını geçmemek üzere yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak ödeme, anılan fıkra uyarınca açılmış bulunan hesaplardan ödenir. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemenin net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibanyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutanndan az olamaz. Bu ödemeden yararlanan personele, aynca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi, 209 sayılı Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyannca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz."

MADDE 14- 5258 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine, "kaydı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "idarî sağlık müdür yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "idarî halk sağlığı müdür yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve sekizinci fikralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla;

a) Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar,

b) Üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar (öğrenim görmekte olanlar mezun olduklannda),

usûl ve esaslan Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başanlı olmalan hâlinde, perfuzyonist yetkisiyle çalışabilirler."

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usûl ve esaslan Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başanlı olanlar, ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir."

"Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31/12/2012 tarihine kadar yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalanna devam edebilir."

MADDE 17- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

   Serbest 
   Kadro 
SınıfıUnvanıDerecesiAdediToplam
GİHBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri111
TOPLAM11

GENEL GEREKÇE

Hükümetimizce uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programının unsurlarından biri olan Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konulmuştur. Bu KHK ile Bakanlık ve bağlı kuruluşları yeniden düzenlemiştir.

Sağlık hizmetlerinde tasarruf, etkinlik ve verimi artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı uygulamaya konulmuştur. Ancak, bu uygulamanın yasal dayanağı olan 3359 sayılı Kanuna 5947 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen ek 9 uncu maddenin konu ile ilgili temel kurallara yer verilmemiş olup, belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin temel esaslar, ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenerek açıklığa kavuşturulmaktadır.

Ayrıca, Tasarıyla, sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile diğer bakanlıkların teşkilatlanmasına paralel olarak Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilmektedir.

MADDE 2- Madde ile Bakanlıkta Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulduğundan, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevlerinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile Sağlık Bakanlığının hizmet birimlerine eklenen Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri belirtilmektedir.

MADDE 4- Madde ile il sağlık müdürlerinin Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviri olduğuna dair cümle yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 5- Özellikle tabip istihdamında güçlük çekilen yerlerde esas itibariyle Devlet hizmeti yükümlüsü tabipler çalıştınlabilmektedir. Dolayısıyla buralarda kamu hastane birliklerinin yöneticiliği pozisyonlarında sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek tabip unvanlı personel bulunmasında güçlük veya imkânsızlıkla karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınmaması için Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabiplerin, madde ile kamu hastane birliklerinin sözleşmeli pozisyonlarında çalıştınlabilmesine imkân sağlanmakta ve sözleşmeli olarak çalışılan sürelerin Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılması öngörülmektedir.

Ayrıca, madde ile kamu hastaneleri birliklerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin, ihtiyaç halinde sadece Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Bakanlığın değil, diğer bağlı kuruluşların merkez teşkilatında da süreli olarak görevlendirilebilmesi amaçlanmakta ve kamu hastaneleri birliklerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığınca belirleneceği öngörülmektedir.

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılacağı öngörülmüştür. Madde ile bu hukuki yardımın nasıl yapılacağı hususunda uygulamada oluşacak tereddütleri gidermek amacıyla bu yardımın, Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlarca ayrıca vekâletname ibraz edilmeksizin ilgili personelin vekili sıfatıyla yapılacağı belirtilmektedir.

MADDE 7- Madde ile İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi gereğince araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlardan geçici 1 inci madde uyarınca önceki görevlerini yapmaya devam edenlere, 2/11/2011 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere ve söz konusu görevleri yürüttükleri sürece 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin, eski kadroları esas alınmak suretiyle aynı usûl ve esaslar çerçevesinde ödenmeye devam olunacağı öngörülmektedir.

MADDE 8- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinde, Birliklerde (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin sözleşmeli personelin niteliklerini belirleyen üçüncü fıkrasında da, ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması yönünde düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde "Başhekim" ve "Başhekim Yardımcısı" bölümlerinde uzman diş hekimi, diş hekimi ve diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinin sözleşme ücreti oranlan ile ek ödeme tavan oranlan belirlenmemiştir. Bu boşluğu gidermek üzere, madde ile Cetvelde düzenleme yapılarak başhekim ve başhekim yardımcısı olarak sözleşmeli çalıştınlacak uzman diş hekimi, diş hekimi ve diğer personelin sözleşme ücreti oranlan ile ek ödeme tavan oranlan belirlenmiştir.

MADDE 9- Madde ile Sağlık Bakanlığının basın ve halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerini yürütmek üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulmakta olduğundan, Bakanlığa Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosu ihdas edilmektedir.

MADDE 10- Madde ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ihdas olunan halk sağlığı müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve ilçe sağlık müdürlüğü ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyannca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri görevlerini yürütecek tabiplerin, yöneticilik görevleri ile birlikte mesleklerini de icra edebilmelerine imkan vermek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre ikinci görev olarak verilebilecek görevler arasına halk sağlığı müdürlüğü ve yardımcılığı, ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri görevleri de ilave edilmiştir.

MADDE 11- 3359 sayılı Kanuna 5947 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen ek 9 uncu maddede Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin konu ile ilgili temel kurallara yer verilmemiş olup, madde ile belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin temel esaslar, aynntılı bir şekilde yeniden düzenlenerek açıklığa kavuşturulmaktadır.

MADDE 12- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3359 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, eczacılar ve diş tabiplerinin kura ile atanması usulü kaldınlmış ve bunlar kamu hizmeti ve görevlerine atanabilmesi genel hükümlere tabi kılınmıştır. Ancak, ÖSYM tarafından kamu personeli seçme sınavının yapılması ve sınav sonuçlanna göre yerleştirme ve atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ancak yılın son çeyreğinde mümkün olabilmektedir. Madde ile bu süre zarfında kamu kurumlannın eczacı ve diş tabibi ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayati önemi haiz sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için, eczacı ve diş tabiplerinin 31/12/2012 tarihine kadar ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklann seçimi için yapılacak sınavlara tâbi olmaksızın kura ile kamu hizmeti ve görevlerine atanmalan hükmü getirilmektedir.

MADDE 13- Sağlık hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi ve yetersiz olan hekim kaynağının en verimli bir şekilde kullanılabilmesi için entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlanna nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlanması amacıyla, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artınmlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlanna, haftalık çalışma süresi dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilmesi ve bunlara aynı maddede belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, üniversitelerde aile hekimliği uzmanlığı yapanların aile hekimliği uygulamasında görevlendirilmelerine imkân tanınmaktadır.

MADDE 14- Aile hekimliğinde çalışma saatleri belirli şartlar çerçevesinde aile hekimin talebi ile belirlenmektedir. Madde ile esnek mesai yöntemiyle aile sağlığı merkezinin günlük daha fazla saat açık kalabilmesini ve vatandaşın aile hekimlerine ulaşabilmesini temin için Bakanlıkça da belirli kıstasların konulabilmesine imkân sağlanmaktadır.

MADDE 15- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve bu Kurumun illerdeki yönetim birimleri olarak halk sağlığı müdürlükleri teşkil edilmiştir. Dolayısıyla idarî halk sağlığı müdür yardımcılarının, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun çerçevesinde alacakları ek ödemelerin oranının belirlenmesi gerektiğinden, Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "idari halk sağlığı müdür yardımcısı" ibaresi eklenmektedir.

MADDE 16- Madde ile 1219 sayılı Kanuna 6225 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci maddede değişiklik yapılarak perfuzyonist ve ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak yetkilendirilecek kişilerle ilgili düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.

MADDE 18- Yürütme maddesidir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Hamza (Doktor)
18.07.2013 02:37:31
Tip fakultesinden 2002 de mezuzah oldum.2 sene yurt disinda calistim.2006-2011arasi uzmanlik yaktim.yeni torba yasasi gore mecburi hizmet ten muafmiyim
People
0
2) Halil KAYA (Araştırma)
03.03.2013 14:27:04
Sayın Bakanıma şikayet ediyorum. Hemşire açığı olduğunu beyan ediyor ama İlçesağlık müdürlüklerinde idari şube müdürlüklerine hemşire kadrosunda olanlar atanmış mesleki personel mesleklerini yapsa daha iyi olmazmı Sn Bakanım bunu değerlendirirse iyi olur diye düşünüyorum.
People
0
3) ahirette hakkı kalmaz (diğer sağlık çalışanı)
03.07.2012 00:10:47
bir haksızlık karşısında döverim dövemezsem söverim onuda yapamazsam küfür ederim ama böyle bencil zihniyet için ahireti yakmaya değemz be vijdanı körler yıllardır vekaleten veya tedviren görev yaptırdığınız müdürler müdür yardımcıları nerede bu kanunda tutturdunuz bir doktor şimdiye kadar sistemi denemedinizmi zaten doktorları bırakın ulvi mesleklerini yapsınlar allah aşkına madem çok başarılı idiler neden teşkilat yasasını kökten değiştiriyorsunuz muhasebe bilmez ekonomi bilmez idari konularda sadece şunu bilirler müfettiş gelince ben doktorum anlamam müdüre sorun madem bilmiyon neden idarecilik yaparsın sanırım bu kanunda şimdiye kadarkiler gibi fazla para vermenin kılıfı yine işleri doktor bakanlığında adam yerine koyulmayan diğer sağlık çalışanları yapacak adalet ahirete kaldı ne diyelim hayırlı olsun
People
0
4) dr.mazlum (dr)
19.06.2012 19:00:41
izmir il sağlık müdürlüğünün geçici görev eziyetinden kurtuluyoruz allah ın izniyle 4. madde gerekçesinde belirtilen;il sağlık müdürü bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviri olduğuna dair maddenin iptaliyle.yani artık hiçbir doktoru geçici göreve yollayamayacak.yetkileri alınıyor.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)