Performans yönergesi değişti
01 Nisan 2009 11:50 -

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE


MADDE 1 - 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü basamak sağlık kurumlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) , (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Dönem: Birinci ve İkinci dönemlerin her birini,”
“f) 1. Dönem: Ocak, Şubat, Mart ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını,”
“g) 2. Dönem: Temmuz Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını,”

MADDE 3 - Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
“i) İldeki tüm kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Performans ve Kalite Web Sistemine girerek başkanlığa iletmek.”

MADDE 4 - Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başhemşire” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) Performansa dayalı ek ödeme verilerinin Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sistemlere zamanında ve tam olarak girilmesini sağlamak.”

MADDE 6 - Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkralarında yer alan “bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası” ibaresi “bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönergenin 12 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Hastanelerde her dönem anket uygulanacak kişi sayısı her bir anket seti için 75’in altında olamaz. Ancak o dönem yatan hastanın bulunmadığı veya yatan hasta sayısının 75 hastanın altında olduğu kurumlarda sadece ayaktan hasta memnuniyet anketi uygulanır. Bu durumda; memnuniyet katsayısı şu şekilde hesaplanır:
Memnuniyet katsayısı = Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı = (Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı)”

MADDE 8 - Aynı Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Komisyon sonraki dönemin ilk ayında kurumların kurum verimlilik katsayılarını tutanakla tespit eder. Koordinatörlük, komisyon tarafından tespit edilen kurum verimlilik katsayılarını en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kurumlara tebliğ eder.”

MADDE 9 - Aynı Yönergenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 112 Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
İstasyon Puanı = İstasyona Verilen Toplam Puan / (İstasyon Bölümünün Toplam Standart Puanı-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen Puanların Toplamı / İstasyon Sayısı
Başhekimlik Puanı = Başhekimliğe Verilen Toplam Puan / ( Başhekimlik Bölümünün Toplam Standart Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
Komuta Kontrol Merkezi Puanı = Komuta Kontrol Merkezine Verilen Toplam Puan / (Komuta Kontrol Merkezi Bölümünün Toplam Standart Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
Birden fazla Komuta Kontrol Merkezi’nin olduğu illerde Komuta Kontrol Merkezlerinin tamamı değerlendirilerek hesaplamada komuta kontrol merkezlerinin aritmetik ortalama puanı dikkate alınır.
112 Hizmet Kalite Katsayısı = (İstasyon Ortalama Puanı + Başhekimlik Puanı + Komuta Kontrol Merkezi Puanı) / 3”

MADDE 10 - Aynı Yönergenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üne kadar” ibaresi “ilk ayının son gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönergenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir sonraki dönemin 20’sine kadar” ibaresi “bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönergenin 18 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 25’si arası” ibaresi “bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“a) Kurumlarda;
Kurumsal performans katsayısı = [(Muayeneye Erişim Katsayısı + Hizmet Kalite Katsayısı + Memnuniyet Katsayısı + Kurum Verimlilik Katsayısı ) /4]”
“b) Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde (Diş hastaneleri dahil);
Kurumsal performans katsayısı = [(Muayeneye Erişim Katsayısı + Hizmet Kalite Katsayısı + Memnuniyet katsayısı + Kurum verimlilik katsayısı) /4 ]”
“c) 0–49 yataklı kurumlarda;
kurumsal performans katsayısı = [(Muayeneye Erişim Katsayısı X 0,50) + (Hizmet Kalite Katsayısı X 0,10) + (Memnuniyet Katsayısı X 0,20) + (Kurum Verimlilik Katsayısı X 0,20) ]”
“Entegre ilçe hastanelerinde;
Kurumsal performans katsayısı = (Muayeneye erişim katsayısı / 1)”
“(4) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlar ile aile hekimliği uygulamasının ilk defa başladığı kuruluşlarda, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
a) Dönem içinde kurum tarafından verilen sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması durumunda ilgili kurumlarda bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
b) Hizmet niteliği Bakanlıkça değiştirilen hastanelerde (genel hastane iken eğitim ve araştırma hastanesi olanlar, genel hastane iken entegre ilçe hastanesi olanlar gibi.) bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.”

MADDE 13 - Aynı Yönergenin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 25’i arası” ibaresi “bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “15’i ila 20’si arası” ibaresi “bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 - Aynı Yönergenin 20 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5)Yönerge kapsamında “kurumsal performans katsayısının” tespitine ilişkin tüm işlemler, bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar tamamlanır.”

MADDE 15 - Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2-
(1) 02/07/2008 Tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”ne göre 2008 Yılı üçüncü dönemde tespit edilen kurumsal performans katsayısı 2009 Yılı birinci dönemi(Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2009) için Yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının hesaplamasına esas olacaktır.
(2) Bu Yönerge uyarınca 2008 yılı üçüncü döneminde hesaplanan “Gebe Başına Ortalama izlem Sayısı”, “Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı”, “O Yas Grubunda DaBT-_PA-Hib III Asılama Oranı”, “1 Yas Grubunda KKK Asılama Oranı (KKK)”, “0 Yas Grubunda BCG Asılama Oranı (BCG)”, “Gebe Tespit Oranı”, “Anne Ölüm Oranı” ve “Bebek Tespit Oranı” koruyucu hizmet göstergelerine ilişkin değerler, 2009 yılının her iki döneminde, koruyucu hizmet katsayısının tespitinde kullanılır.”

MADDE 16 - Aynı Yönergenin Ek–3 sayılı “Memnuniyet Anketleri ve Uygulama Usul ve Esasları”, Ek–4 sayılı “Kurum Verimlilik Göstergeleri” Ek–6 sayılı “112 Verimlilik Göstergeleri’’ ile Ek–7 sayılı “Koruyucu Hizmet Göstergeleri” ekteki şekilde değiştirilmiştir

Yürürlük
MADDE 17 - Bu Yönerge, 01/01/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 - Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekler:
Ek 3. Memnuniyet Anketleri ve Uygulama Usul ve Esasları,
Ek 4. Kurum Verimlilik Göstergeleri,
Ek 6. 112 Verimlilik Göstergeleri,
Ek 7. Koruyucu Hizmet Göstergeleri.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)