Memur mesaisi: Çay-kahve, muhabbet ve sosyal medya!
Ka­mu Etik Ku­ru­lu, me­mur­la­rın gün­lük me­sa­isinin önem­li bir bö­lü­mü­nü çay-kah­ve ve si­ga­ra mo­la­sı, mi­sa­fir ağır­la­ma, soh­bet, sos­yal med­ya­yı ta­kip ve bil­gi­sa­yar­da oyun gi­bi uğ­raş­lar­la har­ca­dı­ğı tes­pi­ti­ni yap­tı.
Memur mesaisi: Çay-kahve, muhabbet ve sosyal medya!
30 Mayıs 2014 09:14 - BUGÜN GAZETESİ ERDOĞAN SÜZER

Ka­mu ku­rumların­da rüş­vet ve yol­suz­luk ile sa­vur­gan­lı­ğın ön­len­me­si ama­cıy­la ku­ru­lan Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Etik Ku­ru­lu, me­mur­la­rın 8 sa­at­lik me­sa­ile­ri­nin önem­li bir bö­lü­mü­nü bo­şa ge­çir­dik­le­ri tes­pi­tini yap­tı.

Fii­li ça­lış­ma sü­re­si

Ku­rul, me­mu­run me­sa­i ve­rim­li­li­ği­ni ana­liz eden tes­pit­le­ri­ni Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­ca­n’­ın da ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da ka­mu­oyu­na sun­du.
Etik Ku­rul, “sa­vur­gan­lık­tan ka­çın­ma­” adı al­tın­da ha­zır­la­dı­ğı me­tin­de, me­mur­la­rın ken­di­le­ri­ne “Me­sa­imin ne ka­da­rı­nı ger­çek­ten ka­mu hiz­me­ti için har­cı­yo­rum. Fii­len kaç sa­at ça­lı­şı­yo­rum” so­ru­la­rı­nı yö­nelt­me­le­ri­ni is­te­di.

Me­mur­la­rın be­de­ni ve zi­hin­sel ola­rak tüm ça­ba­la­rı­nı me­sa­i bo­yun­ca ka­mu hiz­me­ti­ne har­ca­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ren Ku­rul, şu çar­pı­cı tes­pit­le­ri yap­tı:  

Bul­ma­ca ve mi­sa­fir

*Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin al­dık­la­rı ma­aş kar­şı­lı­ğın­da gün­de 8 sa­at me­sa­i yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

*An­cak ço­ğu za­man, olum­suz ha­va ko­şul­la­rı, tra­fik, ser­vis­le­rin ge­cik­me­si, has­ta­lık, özel iş­ler gi­bi zo­run­lu ne­den­ler­le ya da key­fi ola­rak me­sa­iye geç ge­lin­mek­te ve er­ken çı­kıl­mak­ta­dır.

Gün içerisinde de kahvaltı yapmak, sohbet etmek, öğlen yemeğe erken çıkmak ve geç dönmek, çay-kahve içmek, sigara molası vermek, gelen özel misafirleri ağırlamak, gazete okumak, bulmaca çözmek, sosyal medyayı takip etmek, bilgisayarda oyun oynamak ve benzeri meşguliyetlerle mesaimizin önemli bir bölümü boşa gitmektedir.
 
Va­tan­da­şı et­ki­liyor

Etik Kurul, bazı memurların maaşlarının düşük olduğunu bahane ederek, ‘Bu kadar maaşa bu kadar mesai’ yaklaşımı sergilediğini bunun ahlaki açıdan yanlış olduğunu belirtti.

Memurlara, özlük haklarının iyileştirilmesi için yasal sınırlar dahilinde ve mesailerini aksatmadan çaba sarf etmelerini çağrısı yapan Kurul, “Düşük maaş bahanesiyle mesainin bir kısmında çalışmama, işi yavaşlatma, işi bırakma gibi davranışlar kamu hizmetlerinin aksamasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olmaktadır” tespitinde bulundu.

Ka­mu Etik Ku­ru­lu 11 ki­şi­den olu­şu­yor

*Ba­kan­lık gö­re­vi yap­mış olan­lar ara­sın­dan bir üye,

*İl be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­mış olan­lar ara­sın­dan bir üye,

*Yar­gı­tay, Da­nış­tay, Sa­yış­tay üye­li­ği gö­rev­le­rin­den emek­li­ye ay­rı­lan­lar ara­sın­dan üç üye,

*Müs­te­şar­lık, bü­yü­kel­çi­lik, va­li­lik, ba­ğım­sız ve dü­zen­le­yi­ci ku­rul baş­kan­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­muş ve­ya bu gö­rev­ler­den emek­li­ye ay­rı­lan­lar ara­sın­dan üç üye,

*Üni­ver­si­te­ler­de rek­tör­lük ve­ya de­kan­lık gö­rev­le­rin­de bu­lun­muş öğ­re­tim üye­le­ri ve­ya bun­la­rın emek­li­le­ri ara­sın­dan iki üye,

*Ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rın­da en üst ka­de­me yö­ne­ti­ci­li­ği yap­mış olan­lar ara­sın­dan bir üye.
 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Uğur (Doktor)
02.06.2014 00:41:14
Bakıyorum da hepsi memurluk yapmış. Kendilerinden biliyor olmasınlar ?
People
0
2) uzman (doktor)
31.05.2014 09:26:06
Memurların yaptığı işleri taşerona vermek için altyapı hazırlığına yönelik yapılmış bir haber. Bu tarz haberler artacak.
People
1
3) Bir Bilmeyen (doktor)
30.05.2014 19:06:52
Yönetici pozisyonunda çalışmak kolay. Sekiz saat bilgisayar ekranına bakılır mı onu sorun. Kesintisiz çalışan meslekler azdır. Hakimler ne kadar çalışıyor? Yargıtay, Sayıştay, Danıştay kurula gelsin maç yorumcusu gibi yorumla. Ayyy ne yorucu.

Vali,Kaymakam, avukat, mühendis. Yok yok eczacı. Milletvekili, yok gene bulamadım. Haftada 3 gün okula giden branş öğretmeni. Hadi geçin oradan.
Doktorlar... Mesai saati kavramını bilmezler. Hafta sonu, bayram, gece kelimeleri de çok bir şey ifade etmez doktorlara...
People
0
4) OPDR A YILDIZ (OPDR )
30.05.2014 10:58:43
BENCE TESPİTLERDE EKSİKLİK MEVCUT.
OYNANAN OYUNLARA İLAVETEN ŞUNLARI DA GÖZARDI ETMEMEK LAZIM GELİR KANAATİNDEYİM.
1- KONUŞAN KEDİ TOM
2-BALON PATLATMA
3-CANDY CRUSH
4-SUBWAY SURFERS
5-TEMPLE RUN
6-3D BUS SIMULATION...
AYRICA ÇAY KAHVE VE MİSAFİR AĞIRLAMA ANINDA YAPILAN İLAVE ETKİKNLİKLER DE VAR.
1- ÇAYA DEFALARCA ŞEKER ATMA: BÖYLECE ŞEKER ATMA VE KARIŞTIRMA SÜRELERİ DE DİKKATE ALINMALI
2-ABDEST ALMA: EĞER SICAK SU VE SOĞUK SEÇENEKLERİ VARSA , KRONİK KONSTİPASYON YA DA HEMOROİD VB DURUMLARI VARSA BUNLAR DA GÖZ ÖNUNE ALINMALIDIR.
3-AYRICA BAZI ELEMANLAR ODALARINA İYİCE SUYUNU ÇIKARIP PLAY STATION KONSOLLARI KOYMAK MARİFETİ İLE ODANIN METREKARESİNİ İYİCE AZALTMAKTA VE
OYUN VE EĞLENCELERE ODADA VURDURMAKTADIRLAR.
BU KONULARIN DA İYİCE TETKİK EDİLMESİ VE 4483 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)